Asumo WoW

is creating lore videos, subbed videos

0

patrons

$0

per month
Trang Patreon dành cho các cá nhân muốn ủng hộ cho Asumo trong các dự án dựng video liên quan đến dòng game Warcraft, bọn mình rất cảm kích trước những sự trợ giúp quý giá của các bạn, xin chân thành cảm ơn!
Trang Patreon dành cho các cá nhân muốn ủng hộ cho Asumo trong các dự án dựng video liên quan đến dòng game Warcraft, bọn mình rất cảm kích trước những sự trợ giúp quý giá của các bạn, xin chân thành cảm ơn!

Recent posts by Asumo WoW