Thiện Nhẫn is creating People and blogs
0
patrons
My job is finding and sharing the teaching of Buddha and his students. And I am trying to practice the teaching also.
Công việc của tôi là tìm kiếm và chia sẻ những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử của Ngài. Và tôi cũng đang cố gắng thực hành những lời dạy ấy.
Tiers
Pledge $1 or more per Video
$1 or more per month
 Xem tin tức về kênh của mình trên dòng thời gian Patreon
  • thông tin về các clip mới
My job is finding and sharing the teaching of Buddha and his students. And I am trying to practice the teaching also.
Công việc của tôi là tìm kiếm và chia sẻ những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các đệ tử của Ngài. Và tôi cũng đang cố gắng thực hành những lời dạy ấy.

Recent posts by Thiện Nhẫn

Tiers
Pledge $1 or more per Video
$1 or more per month
 Xem tin tức về kênh của mình trên dòng thời gian Patreon
  • thông tin về các clip mới