barak cohen is creating democracy
312

patrons

במהלך השנים האחרונות אני עסוק בפעילות פוליטית עממית. בשטח. פעילות המורכבת מפיתוח רעיונות וניסוחם, מפיתוח מודל כללי למאבק אזרחי תוך יישומו הלכה למעשה, מהרצאות ומיצירת שיתופי פעולה בין קהילות נפרדות, כחלק ממאמץ ליצירת חזית מאבק המורכבת ממגוון יושבי הארץ

מכיוון שהפעילות מכוונת ישירות ליושבות ויושבי הארץ, הדרך הראויה לתמיכה בהמשכה היא בפנייה  ישירה אליכן ואליכם. הכל כחלק מפיתוח מודל מתקדם של "עובד ציבור". מי שהחברה באמת מעוניינת בשליחותו, ולא מי שממונה על ידי השלטון או על ידי מנגנוני פריימריז מוטים
במהלך השנים האחרונות אני עסוק בפעילות פוליטית עממית. בשטח. פעילות המורכבת מפיתוח רעיונות וניסוחם, מפיתוח מודל כללי למאבק אזרחי תוך יישומו הלכה למעשה, מהרצאות ומיצירת שיתופי פעולה בין קהילות נפרדות, כחלק ממאמץ ליצירת חזית מאבק המורכבת ממגוון יושבי הארץ

מכיוון שהפעילות מכוונת ישירות ליושבות ויושבי הארץ, הדרך הראויה לתמיכה בהמשכה היא בפנייה  ישירה אליכן ואליכם. הכל כחלק מפיתוח מודל מתקדם של "עובד ציבור". מי שהחברה באמת מעוניינת בשליחותו, ולא מי שממונה על ידי השלטון או על ידי מנגנוני פריימריז מוטים

Recent posts by barak cohen