Baricada

is creating Независима журналистика / Independent Journalism

Select a membership level

Читател/Reader

$3
per month

 3$ - Благодарим за подкрепата! / Thank you for your support 

Симпатизант/Supporter

$5
per month

Вие сте наш симпатизант

Революционер/Revolutionary

$10
per month

Вие, може би, сте революционер/ You, perhaps, are a revolutionary 

25

patrons

$177

per month

About Baricada

"Барикада" е колектив от независими журналисти, започнал дейност през есента на 2016 г. Целта ни бе да се създаде медия с ясен идеен профил, която ще търси и популяризира онази прогресивна политика, която се гради върху идейна принципност, разбиране на обществения интерес, запазване на солидарните връзки в обществото и екологичната отговорност към поколенията; да намираме общите корени на процесите по света и да се се стремим да показваме, че проблемите не са само български, а световни и системни.

Темите за неравномерното разпределение на ползите от глобализацията и губещите от нея, за изострилите се социални конфликти, за посегателствата върху социални и човешки права, за нуждата от всеобщо и достъпно здравеопазване, за застрашително растящите неравенства не само в България, но и навсякъде по света и пр. бяха и ще бъдат постоянно във фокуса на „Барикада“, както и съпътстващият всичко това възход на крайната десница и неофашизма.

Сайтът се стреми да икономизира разговора за политиката, свеждайки я до нейната същина – кои извличат материални ползи и кои губят от едно или друго решение.
„Барикада“ представя поглед върху българската и световна политика отвъд всекидневни междупартийни и вътрешнопартийни междуособици, кавги и интриги, които заемат голяма част от вниманието на други медии. Сайтът не си е поставил за цел да конкурира информационния поток,заливащ потребителите от десетки електронни агенции. Напротив, опитва се да извади есенцията от него – това, което има реално значение за живота на хората.

„Барикада“ беше и си остана единствената професионална медия с подобен профил в българския медиен пейзаж.

 Както се досещате, едва ли има олигарх, партия, българско правителство или чужда държава, които да са заинтересовани от съществуването и поддържането на медия като „Барикада“.

Качествената и независима журналистика не може да струва евтино или да се прави без пари – знаем, че това е клише, но е самата истина.

Затова се обръщаме с апел към Вас: Подкрепете ни! Станете с вашите лепти част от нашите издатели!


Baricada (baricada.org) is a collective of independent Bulgarian journalists, offering news and analyses on politics, economics and social justice.

The media has a clear conceptual profile - it promotes progressive politics based on political integrity, solid understanding of the public interest, preserving solidarity in society, and environmental responsibility to the future generations. Baricada strives to illuminate the global and systemic roots of all putatively Bulgarian processes and problems.

Issues such as the unequal distribution of the benefits of globalization, the intensified social conflicts, the attacks on social and human rights, the need for universal and affordable healthcare, and the growing inequalities not only in Bulgaria but globally, are constantly in the focus of Baricada, as well as the meteoric rise of the extreme right and neo-fascism accompanying all these processes.

The site strives to unmask the economic roots of politics, reducing it to its essence by showing the beneficiaries and the losers of political decisions. Baricada casts a glance at Bulgarian politics beyond everyday parliamentary and inter-party quarrels and intrigues that occupy much of the attention of mainstream media. The site has not tasked itself with competing with the flow of information from the uncountable e-agencies on the media market. To the contrary, it tries to extract the essence from it, the only thing that has any relevance and significance for people's lives.

Although all the website's indicators are ascending, we are forced to admit that the maintenance of such media is not in the power of only one publisher. As you can guess, there is hardly an oligarch, a party, a Bulgarian government, or a foreign nation interested in the existence and maintenance of a media such as Baricada.

Qualitative and independent journalism can not be cheap or done without money - we know it's a cliche, but it's the truth itself.

That is why we appeal to you: Support us! Become one of our publishers!

Goals
$176.78 of $5,000 per month
1 of 1

Recent posts by Baricada

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits