Dale Store Gård

is creating Et fristed for dyr

Select a membership level

Seterdreng / budeie - viktige støttespillere

$1
per month
Ved å bidra med dette beløpet er du å regne som en støttespiller for Dale Store gård, tusen takk for at du bryr deg!

Gårdsdreng/gårdspike - dyras gode hjelper

$5
per month
Ved å bidra med dette beløpet til gården regner vi deg som en medhjelper - du bidrar i stor grad til å øke vår kapasitet til å hjelpe dyrene, og gjør det mye enklere for oss å drive gården fremover!

Fjøsrøkter - gårdsmedhjelper

$10
per month
Tusen takk! Dette er et bidrag som er med og sikrer gårdens fremtid - og du gjør en forskjell i vår hverdag! For dette beløpet regner vi deg som dyrefadder, og du kan, ved å kontakte oss motta Dale Store gårds fadderbrev. Disse sendes ut ca en gang i måneden, og inneholder bilder og historier om dyrene du er med på å redde <3

27

patrons

About Dale Store Gård

Hei kjære dyrevenn!

Dale Store Gård er Norges første fristed for gårdsdyr, som drives etter veganske prinsipper. For øyeblikket bor det 16 geiter, 3 sauer, 7 griser, 3 løpeender, 9 moskusender, 2 smålensgjess, 6 haner, 4 katter, 2 lamaer, 2 kyr og 2 hester her på gården, og vi utvider stadig vår familie med små og større individer, alle vesener som ikke har noe sted å gjøre av seg. Vi har fokus på å legge til rette for at dyrene skal få leve så nært opp mot det naturlige som mulig, innenfor forsvarlige rammer.

Vi driver selvsagt ingen form for dyreproduksjon. Derfor er vi avhengige av å få inn inntekter ved fulltidsjobber og studier ved siden av gårdsdriften for å få det til å gå rundt. Dette koster mye tid og energi, tid og energi vi kunne brukt på dyrene om vi hadde mer midler til disposisjon. Drømmen er å få frigjort tid slik at vi kan gjøre gårdsdriften til en enda større del av vårt liv, og å ta til oss flere dyr. Vi har nemlig plassen, det vi trenger er økonomien og driftsbygninger til å huse flere dyr. Hver eneste uke må vi si nei til noen små eller store som ikke har noe sted å bo. Det skjærer i hjertet <3

Ved å støtte oss med et månedlig beløp - uansett størrelse - er du med og hjelper oss slik at vi kan gi dyrene her gode liv, og du gir oss en større mulighet til både å gi dyrene vi allerede har så mye plass og frihet som mulig - og det åpner det opp muligheten for at vi kan ta til oss flere dyr. I tillegg gjør du det mye lettere for oss å drive gården. Det å drive et fristed for dyr i et land som Norge er ressurskrevende, og vi er takknemlige for hver eneste støttespiller vi får.Vi driver også et andelslag for grønnsaker, noe som i korte trekk er en form for dyrking og omsetning av grønnsaker hvor du som medlem og forbruker er med på en del av gårdens grønnsaksproduksjon, og på den måten kan man være med på å bestemme hva som dyrkes, ta en del av risikoen for hvordan vær og vind påvirker avlingen og få din del av grøden når det er tid for å høste. Vi dyrker helt uten sprøytemidler og kunstgjødsel, på naturens egne premisser.

Sjekk gjerne ut vår Facebook-side: Dale Store gård
Eller vår nettside: Dale Store gård
Du kan også sende oss epost her


Lurer du på hvordan vi driver ? Her er de styrende prinsipper for Dale Store gårds fristed 
Ethvert dyrehold skal overholde kravene i dyrevelferdslovgivningen. Fristeder, eller sanctuaries, for dyr har likevel et formål som gjør det viktig å være klar på at stedet drives etter strengere prinsipper enn det generelle lovverket. Disse prinsippene er viktig av flere grunner:

 • Det skal sikres at de dyrene som huses på fristedet tilbys gode livsvilkår, god omsorg og god oppfølgning.
 • Det er viktig å gi omverdenen, støttespillere og bidragsytere trygghet for hvordan fristedet drives og at eventuelle bidrag og midler kommer dyrene til gode.
 • De som driver fristeder skal være bevisst sitt ansvar både overfor dyra de har og de tar imot, og ha klare prinsipper å arbeide etter.
Derfor og på denne bakgrunn har vi følgende prinsipper for driften av Dale Store gårds fristed for dyr: 

1.Dyrenes velferd og behov er fristedets høyeste prioritet. Dette innebærer at alle dyr på fristedet skal:
 • Behandles med respekt og omsorg.
 • Få leve fri fra frykt og vold og under forhold hvor tillit kan bygges opp og ikke sviktes.
 • Ha tilstrekkelig og næringsrik mat og rent vann etter dyrets behov.
 • Ha le mot vær og vind som er tilpasset dyrets egenart og individualitet.
 • Gis gode muligheter for å utfolde sine naturlige uttrykks- og livsformer (frihet til bevegelse, behovsregulering, utløp for flokkinstinkter og sosiale behov, samt frihet til å trekke seg tilbake).
 • Ha regelmessig og behovsmessig stell og veterinærfaglig tilsyn. Veterinærfaglig skjønn skal tillegges tung vekt ved vurdering av avliving.
 • Kun være i nærkontakt med mennesker når de velger selv og ved stell og pleie.

  2.Alle som deltar i driften av et fristed for dyr bør jobbe aktivt for langsiktig å løse forholdene som har skapt behovet for fristeder. Dette innebærer at fristedet:
 • Ikke skal drive noen form for dyreproduksjon.
 • Ikke skal drive avl, kjøp, handel eller annen omsetning av dyr, men kun ta imot dyr som trenger nye hjem. Dyr som tas inn steriliseres/kastreres. Unntak kan gjøres der sterke hensyn taler for det.
 • Kun omplasserer dyr der det er nødvendig, og da til andre steder de ikke inngår i produksjon og er sikret et godt liv.
 • Aktivt bidrar til opplysning om forhold som skaper behov for fristeder, og søker å fremme økt forbrukerbevissthet om dyrehold.
 • Ikke gjøre dyr systematisk tilgjengelig for besøkende mot betaling, uavhengig av hva dette kalles (dyrehage, besøksgård, klappegård, terapigård, eller annet).
 • Kun avholder spredte arrangementer hvor besøkende får møte dyr og kun der arrangementet har opplysningsfremmende formål, eller formålet er å få inn midler til dyreholdet. Hovedfokuset bør alltid være på å øke kunnskapsnivået om dyrs behov. Besøkende kan donere, eller betale for kaffe, kaker eller lignende, uten at dette er koblet til å besøke dyrene.
 • Følge gjeldende dyrevelferdslovgivning, og ellers søke å fremme rammevilkår som er gode for dyr.

  3.Vi forsøker aktivt å bidra til bevisstgjøring og bedre kår for dyr, også utenfor fristedet. Dette innebærer at de som deltar i driften av fristeder bør være bevisst at:
 • De kan fremstå som eksempler også utenfor fristedet, og at de bør minimere eventuelle bidrag til dyreproduksjon, også utenfor fristedet.
 • Positiv påvirkning i en dyrevennlig retning med opplysninger om gode løsninger er å foretrekke, fremfor ensidig kritikk av eksisterende forbruksmønstre.
 • Dyreholdet bør være transparent, og fristedet deler informasjon om dyrs behov og former for dyrehold fremfor å dømme de som ikke vet.
 • Alle restprodukter fra fristedet bør håndteres på en helsefremmende og miljømessig god måte.
 • Det er en sammenheng mellom forholdene som skaper behovet for fristeder, livsvilkår for dyr og mennesker, og vern av miljø og økologi.
 • Det å fremme gode livsvilkår for mennesker og fremme plantebasert matproduksjon fri for stoffer som ellers kan påvirke dyre- og planteliv negativt, bidrar også til god dyrevelferd.

(Foto: Geir A. Carlsson)Siden har blitt satt opp med hjelp fra vår venn og støttespiller, Samuel Rostøl. Sjekk hans Patreon: 
SamRostol
Goals
68% complete
Når vi dette målet vil vi ha mindre bekymringer for økonomien, og mer energi til det som virkelig betyr noe: Dyrene. Tusen takk for at du er med og bidrar til å gjøre dette mulig!
1 of 4

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits