Български архитектурен модернизъм | Bulgarian Modernist Architecture

is creating art history researches, lectures, tours, educational initiatives

Select a membership level

Първо ниво | First Level

reward item
reward item
$4
per month
Тази символична помощ значи много за нас и гостите на нашите събития - така можем да продължим нашата изследователска дейност, както и нашите образователни активности, които да останат с напълно свободен достъп. | This symbolic help means a lot to us and the guests of our events - so we could continue our research, as well as our educational activities, which will remain completely free.
  • При желание от Ваша страна ще Ви включим в мейл лист, в който ще получавате по-рано информация за планирани наши събития | If you wish, we will include you in an e-mail list, in which you will receive earlier information about our planned events.

Второ ниво | Second Level

reward item
reward item
$8
per month
Тази помощ значи много за нас - би била от голямо значение, за да продължим с активните проучвания на модернизма из България, а и в Чужбина, както и нашите образователни активности, които да останат с напълно свободен достъп. Така ще можем да разширим нашата библиотека с книги, част от които не могат да се намерят в България. | This help means a lot for us - we need it to continue with the active research process of the modernist heritage all over Bulgaria and also abroad, as well as our educational activities, which will remain completely free. With this help we will be able to expand our library with books, some of which cannot be found in Bulgaria.

Като жест от наша страна получавате: | As e gift from us for your support you will have:
  • Достъп до библиотеката на БАМ | An access to the BMA Library
  • При желание от Ваша страна ще Ви включим в мейл лист, в който ще получавате по-рано информация за планирани наши събития | If you wish, we will include you in an e-mail list, in which you will receive earlier information about our planned events.

Трето ниво | Third Level

reward item
reward item
$13
per month
Тази помощ значи много за нас - би била от голямо значение, за да продължим с активните проучвания на модернизма из България, а и в Чужбина, както и нашите образователни активности, които да останат с напълно свободен достъп. Така ще можем да разширим нашата библиотека с книги, част от които не могат да се намерят в България. | This help means a lot for us - we need it to continue with the active research process of the modernist heritage all over Bulgaria and also abroad, as well as our educational activities, which will remain completely free. With this help we will be able to expand our library with books, some of which cannot be found in Bulgaria.

Като жест от наша страна получавате: | As e gift from us for your support you will have:
  • 50% отстъпка при поръчка на календар (след 3 м. подкрепа) | 50% reduced price when order calendars (after 3 months support)
  • Осигурени места за събитията на БАМ | Guaranteed access to BMA events
  • Достъп до библиотеката на БАМ | An access to the BMA Library
  • Допълнителни публикации | Additional posts
  • При желание от Ваша страна ще Ви включим в мейл лист, в който ще получавате по-рано информация за планирани наши събития | If you wish, we will include you in an e-mail list, in which you will receive earlier information about our planned events.

13

patrons

$96

per month

About Български архитектурен модернизъм | Bulgarian Modernist Architecture

Фондация "Български архитектурен модернизъм" е организация, регистрирана в България, която събира изследователи на архитектурата, работещи от началото на 2014 година с основен фокус архитектурата в България от 1920-те, 1930-те и 1940-те години.

Основните цели и дейности на Фондацията са проучване, изследване, документиране, популяризиране и работа за опазване на модерната архитектура и нейните проявления в границите на България, или създадените от български архитекти в чужбина образци. Членовете на групата извършват постоянни теренни проучвания из цялата страна и в чужбина, като изследват и всякакви архивни материали. Образователната дейност се извършва и чрез изложби, лекции, презентации, дискусии сред широк кръг публика.

Освен проучвателската и популяризаторска дейност, ние организираме и своя библиотека с различни заглавия, свързани с архитектурата и изкуството от първата половина на ХХ век (на английски, немски и български език), а така също имаме и колекция от обекти, свързани с архитектурата и строителната практика от същия период.

председатели: Васил Макаринов и Теодор Караколев
_______________

Bulgarian Architectural Modernism Foundation is an organization registered in Bulgaria that brings together researchers of architecture, working since the beginning of 2014 with a main focus on architecture in Bulgaria from the 1920s, 1930s and 1940s.

The main activities of the Foundation are research, documentation, promotion and work for the preservation of modern architecture and its manifestations within the borders of Bulgaria, or the samples created by Bulgarian architects abroad. The members of the group carry out constant field research throughout the country and abroad, examining all kinds of archival materials. The educational activity is carried out through exhibitions, lectures, presentations, discussions among a wide range of audiences.

In addition to research and educational activities, we organize our library with various titles related to architecture and art from the first half of the twentieth century in English, German and Bulgarian languages. We also have a collection of objects related to architecture and construction practice from the same period.

founders: Vassil Makarinov and Theodor Karakolev
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 20 exclusive posts
89
Images
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 20 exclusive posts
89
Images
1
Writing

Recent posts by Български архитектурен модернизъм | Bulgarian Modernist Architecture

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits