Four-legged Friends Farm Sanctuary (FLF)

is creating a simple, but cosy oasis of love in Bulgaria. ♥

Select a membership level

☆ Friend of animals

reward item
reward item
$1
per month

EN: You care! Four-legged Friends love you!  ♥ Photo: The White Twins. 

- - - - - - - -

BG: Подкрепяте ни! Приятели на четири крака Ви обичат!  ♥ Снимка: Белите Близначета.  

★ Chicken level patron

reward item
reward item
$5
per month
EN: You become patron of a chick, a chicken or a rooster! ♥ Photo: Jarko the chick.
- - - - - - - - -
BG: Вие сте покровител на пиленце, на кокошка или на петел!  ♥ Снимка: Пиленцето Жарко.

☆ Doggy level patron

reward item
reward item
$8
per month

EN: You provide a 10 kg. bag of dry dog food for the dogs Nusha, Petko, Archie, Shatci, Kiki, Mirka, Branka and Veronika!  ♥ Photo: The dog Nusha.

- - - - - - - - 

BG: Вие осигурявате 10 кг. чувал храна за кучетата Нуша, Петко, Арчи, Шатци, Кики, Мирка, Бранка и Вероника! ♥ Снимка: Кучето Нуша. 

15

patrons

$81

per month

About Four-legged Friends Farm Sanctuary (FLF)

EN: "Four-legged Friends" is the first and not for profit farm sanctuary in Bulgaria which teaches children to trust and love animals. Beginning in 2006, the founders Vera and Viktor take care of these ambassadors of peace from different species - saved, rehabilitated and full of love. Main activity of the project: Animal-assisted therapy and visits with educational and recreational purpose. Around 40 habitants welcome you here: donkeys, dogs, horses, cats, sheep, turkeys, goats, a pig, etc. Visitors call them The Bremen-town Musicians. The home of happy animals is located in village Hotnitsa, Veliko Tyrnovo city.

BG: Първата ферма приют в България, дом на спасени и рехабилитирани животни - селскостопански и други приятелски настроени създания - посланици на доброто. С тяхна помощ създателите на убежището, Вера и Виктор от 2006 г. учат децата на доверие и любов към животните. Основна дейност на проекта: Анималотерапия и посещения с образователна и развлекателна цел. Тук ви посрещат около четиридесет обитателя - магаренца, кучета, коне, котки, овце, пуйки, козички и др. Така наречени от аудиторията - Бременските музиканти. Техният дом е в с. Хотница, гр. Велико Търново.

EN: Here parents come with their children to feel the atmosphere of our simple but full of love oasis. The kids recognize Friends with whom they can communicate, run with, talk to and enjoy their company. Some of them learn to not be afraid of animals, others feel better and happier from the contact with our habitants. Volunteers visit us sometimes. People who are tired of the dynamic life in the city come here too and recharge with energy and good mood in the company of The Friends. We stimulate education, outdoor activity and adventures. One could say that "Four-legged Friends" is a school of love and a place for relaxation and joy.

BG: Тук основно родители водят децата си да усетят атмосферата на скромния, но колоритен оазис. Малките разпознават Приятели, с които могат да поговорят, да ги погалят, да потичат, да разкажат за тях, когато се приберат у дома. Някои деца тепърва се учат да не се боят от животните или като цяло се повлияват благотворно от общуването си с тях. Посещават ни понякога и доброволци. Идват и изморени от забързания градски живот хора, желаещи да отдъхнат сред кротката селска обстановка и приятната компания на Приятелите. Поощряваме образованието, раздвижването, приключенстването. Накратко може да кажем, че "Приятели на четири крака" е училище за любов, атракцион и отмора. 

EN: "Four-legged Friends" as a not for profit organization relies on donations to cover the costs that accompany a sanctuary like this. The shelter needs to supply regularly dog and cat food, hay, corn, oat bran, alfaalfa and straw for the rehabilitated and socialized animals to be fed. Not to forget the costs for vet, medications, repairs, etc. The maintaining expenses such as food and veterinary care exceed 2500 BGN / 1440 USD per month. To this moment twelve awesome people help us regularly, but even 
with their help we hardly cover even half of the expenses. Financial dependence is an obstacle which doesn't allow us to devote ourselves entirely to our job, while we are worried about tomorrow..

BG: „Приятели на четири крака” като неправителствена организация разчита на лични средства и подкрепа от дарители за издръжката си. Регулярно е нужно да набавяме на рехабилитираните и социализирани животни – гранули, сено, зърно, трици, люцерна и слама. Да покриваме текущи разходи като ветеринар, медикаменти, ремонтни дейности и др. Оптималният разход на проекта за един месец възлиза на 2500 лв. В настоящия момент зад нас са застанали дузина редовни дарителя, на които сме безкрайно благодарни за подкрепата! За съжаление и с тяхна помощ не успяваме да покрием и половината разходи. Финансовата зависимост е основна пречка да се посветим на дейността си изцяло, докато ни тревожи неизвестността на утрешния ден..

EN: Become part of the project as a patron, knowing that this way you are helping a unique place in Bulgaria to continue its work without a fear for tomorrow. Honestly, we don't need one or two people who will send large sums of money, but small and regular donations from different people around the globe who will help the farm sanctuary. This way you can contribute with a dollar a month and it will make a difference, being a part of collective involvement.
Of course, you can directly donate with food if you`d like to! For example: if we know that we can rely on a bag of 10 kg. dry dog food daily or thirty bags a month - this automatically removes 12.00 BGN / 7.00 USD a day or 360 BGN / 214.00 USD per month from the farm sanctuary's expenses! ♥


BG: Станете част от проекта като месечен дарител, знаейки че така помагате на едно уникално място в страната ни да продължава своята работа. Реално ние не търсим един покровител, който да отделя огромна сума на месец. Вярваме, че ключът е в обществената подкрепа, в участието на повече хора, които се включват редовно с малко и останат с нас във времето. Така всеки принос е ценен, когато е част от колективен такъв. По този начин човек може да подкрепя с долар всеки месец и неговото участие е от съществено значение.
Разбира се, може да допринасяте и директно чрез храна за животните! Например ако знаем, че можем да разчитаме безкомпромисно на един десеткилограмов чувал кучешка храна на ден или тридесет чувалчета на месец, това облекчава разходите ни с около 12 лв. на ден или 360 лв. на месец! ♥ 

EN:
 Become a patron, become a Friend! Come and visit, bring your parents and friends with you, tell people about us! Support us however you can and make sure that the home of happy animals continues to exist! ♥

Farm Sanctuary “Four-legged Friends”
Location: Bulgaria, Veliko Tyrnovo city, village Hotnitsa.
Phone number: 0895/254484. Contact: Vera and Viktor.
GPS Coordinates: 43°08'52.4"N / 25°32'50.7"E
Google map:
https://goo.gl/maps/KS5C51Gzk1w


PayPal: [email protected]
Bank account details:
ProCredit Bank. Sofia, Bul. "Todor Alexandrov" № 26
IBAN: BG 50 PRCB 9230 1013 2253 13 / SWIFT code: PRCBBGSF
Recepient: NGO Four-legged Friends


BG: Станете покровител, станете Приятел! Елате и ни посетете, доведете родители, деца и приятели! Разкажете на хората за нас! Подкрепете ни по какъвто и да е възможен за вас начин и се уверете, че дома за щастливи животни ще продължи да съществува! 

Ферма приют “Приятели на четири крака”
Локация: село Хотница, град Велико Търново.
Тел: 0895/254484. Лице за контакт - Вера и Виктор.
GPS Координати: 43°08'52.4"N / 25°32'50.7"E
Google карта:
https://goo.gl/maps/KS5C51Gzk1w

Goals
$81.39 of $1,440 per month


Reaching 1440 USD / 2500 BGN per month will allow the founders of the farm sanctuary Vera and Viktor dedicate their whole time to the animals, without a fear for tomorrow. They have done a lot and can do much more, if they know that there will always be food for the rehabilitated habitants of "Four-legged Friends". ♡
1 of 1

Recent posts by Four-legged Friends Farm Sanctuary (FLF)

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits