GYVAS MIŠKAS

is creating Nature Protection, Civic Movement, Public Press

Select a membership level

Kėkšto klubas
reward item
$1
per month
MIŠKAS JUMS DĖKOJA!
Žalčio klubas
reward item
$2
per month

Miškas Jums dėkoja - elektroniniu paštu gausite "Gyvo miško" naujienas.

Kiškio klubas
reward item
$3
per month
Miškas Jums dėkoja ir dovanoja Gyvo miško lipdukus ir naujienlaiškio prenumeratą

45

patrons

$164

per month

About


___________________English below

GYVAS MIŠKAS
– pilietinė iniciatyva, prasidėjusi nuo keliu žmonių branduolio, pradėjusio gilintis i Lietuvos aplinkosauginius klausimus… veikla netrukus įtraukė, nuo kelių užimtų valandų peraugusi į visą užimtą laisvalaikį, o netrukus pareikalavusi ir viso turimo laiko. 2018 metais „Gyvas miškas“ tapo asociacija, tai aplinkosauginis, pilietinis judėjimas skirtas sujungti žmones ir bendruomenes, kuriems rūpi natūralių miškų ir gyvosios Gamtos išsaugojimas ir puoselėjimas. Gamtosauga, sveika aplinka – bendras gėris – nėra tik valstybės, politikų ar „žaliųjų“ pareiga, tai – visų mūsų atsakomybė ir kiekvieno piliečio rūpestis!

Besaikis vartojimas, agresyvus ir amoralus korporatyvinis verslas, pasyvi ir neišprususi visuomenė, korumpuoti politikai, iškreiptos vertybės– didžiausios grėsmės, galinčios neatitaisomai išdarkyti ir sunaikinti mūsų gyvenamąją aplinką, gyvenimo kokybę, natūralią Lietuvos Gamtą.

Kviečiame prisidėti ir paremti asociaciją „Gyvas Miškas“, kad galėtume toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą ir Misiją – atgaivinti ir puoselėti senųjų protėvių paveldą - gamtos pajautos ir pagarbos gyvybei kultūrą, skatinti bendruomeniškumą, šviesti visuomenę, kuo įmanoma plačiau išviešinti miškų problematiką, vykdyti ekologinę edukaciją, kurti piliečiams prieinamus teisinės pagalbos įrankius, inicijuoti, prisidėti prie naujų įstatymo projektų rengimo ir siūlymų, aktyviai atstovauti viešąjį interesą įvairiose valstybinėse institucijoje.

MŪSŲ TIKSLAI:
 • Iškelti aplinkosaugą kaip prioritetinę valstybės ir visuomenės nacionalinio saugumo ir bendro gerbūvio sąlygą;
 • Kurti pilietinę žiniasklaidą ir erdvę dialogui - jungtis į bendrą žinių, idėjų ir informacijos sklaidos tinklą;
 • Šviesti ir plėsti suvokimą kaip veikia Gamta - kelti pilietinį sąmoningumą ir ekologinį raštingumą;
 • Ginti ir atstovauti viešą interesą ir teisę į sveiką aplinką;
 • Įgalinti pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti sprendimų kūrimo ir priėmimo procese;
 • Įkvėpti bendrai kūrybai ir harmoningam gyvenimo būdui santarvėje su gamta;

VIZIJA:

GYVAS ŽMOGUS - gyvybinga, drąsi, brandi ir kūrybiška pilietinė visuomenė, veikianti kaip vientisas ir sveikas organizmas.
LIETUVA - holistinės ekopasaulėžiūros ir atsakingų žaliųjų inovacijų bei technologijų lyderė pasaulyje - harmoningo ir įkvepiančio gyvenimo būdo gamtoje skleidėja.

Geriausia gynyba – apsišvietęs žmogus.

Dėkingi iki medžių viršūnių!

Daugiau info:
WWW.GYVASMISKAS.LT
[email protected]
https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/

__________________English
LIVE FOREST - a civic initiative that has begun from a few people who has begun to take attention of Lithuania's environmental issues. The activities of the company were soon incorporated, from a few hours worked to full leisure time, and soon demanded all the time. In 2018, the "Live Forest" became an association, an environmental, civic movement aimed at bringing together people and communities concerned with the preservation and fostering of natural forests and living nature. Environmental protection, a healthy environment - a common good - is not only a duty of the state, politicians or the "green", it is all our responsibility and every citizen's concern!

We invite you to contribute and support the "Live Forest" association so that we can continue to succeed in our activities and our mission to revive and nurture the heritage of ancient ancestors - the culture of nature and respect for life, to promote community, to educate the public, to solve the problems of forests as much as possible, to carry out ecological education , to initiate legal assistance tools available to citizens, to contribute to the drafting of new draft laws and proposals, to actively represent the public interest in various public institutions.

OUR GOALS:
 • To promote the environment as a priority condition for national security and common welfare of the state and society;
 • Creating civic media and dialogue - connecting to a common network of knowledge, ideas and information;
 • To educate and expand the perception of how Nature works - raising civic awareness and eco-literacy;
 • Defend and represent the public interest and the right to a healthy environment;
 • Enabling civil society to play an active role in the decision-making and decision-making process;
 • Inspire for a common creative and harmonious lifestyle in harmony with nature.

Grateful to the top of the trees!

More info:

www.gyvasmiskas.lt
https://www.facebook.com/gyvasmiskas.lt/
[email protected]

Goals
$164.48 of $5,000 per month
VISUOMENINIS APLINKOSAUGOS KOORDINACINIS CENTRAS:
 • portalui www.gyvasmiskas.lt palaikyti ir paslaugoms teikti (naujienos, straipsniai, foto/video reportažai, techninė priežiūra ir administravimas);
 • Facebook reklamai,
 • operatyviai ir kokybiškai dirbančiai profesionalų komandai - 3 žmonės (koordinatoriai) pilnu darbo etatu;
 • profesionalių teisininkų paslaugoms ir reikalingoms teisinėms procedūroms;
 • kurti piliečiams prieinamus teisinės pagalbos įrankius (teisininkų, specialistų konsultacijos, atmintinės, raštų pavyzdžiai, apps'ų kūrimas, naudingos nuorodos, kontaktų bazė),
 • miško ir medžių apsaugos sistemos sukūrimas: mobili SOS grupė ir informacinis - koordinacinis centras (pirmoji pagalba visuomenei),
 • miško savanorių koordinavimui ir organizavimui;
 • konferencijoms, akcijoms, gyviems susitikimams ir kitiems šviečiamojo pobūdžio renginiams organizuoti,
 • aktyviai atstovauti viešąjį interesą įvairiose valstybinėse institucijoje,
 • inicijuoti, prisidėti prie naujų įstatymo projektų rengimo ir siūlymų,
 • informacijai teikti keliomis kalbomis; tarptautiniai spaudos pranešimai,
 • finansinės paramos miškui sistemos sukūrimas,
 • interaktyviai žemėlapių platformai sukurti, techniniams ištekliams ir administracinėms išlaidoms.
1 of 1

Recent posts by GYVAS MIŠKAS

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits