Кожа - чувствам се добре is creating Mental health platform
7
patrons
$45
per month
(EN below)

 „Кожа“
е проект, който цели да даде пространство на темата за психичното здраве. Ние вярвамe, че незнанието и мълчанието са пагубни и водят до неразбиране, неприемане, изкривяване на представите за нормалност и изолация.

Тук може да намерите:

- Интервюта с вдъхновяващи u борбени хора, които разказват за onuma cu със самочувствието, социапните poлu u изисквания, емоциите u cmpeca u как в крайна сметка е най-хубаво да си в собствената си кожа;
- Контакти на квалифицирани специалисти;
- Блог-секция, в която автори са световни и наши специалисти от света на психичното здраве;
- Илюстрирани материали за деца и възрастни;
- Преводни информационни бюлетини от Велкобританския Кралски Колеж на Психиатрите;
- Информация за предстоящи събития, които организираме в страната.

Към какво се стремим?

Искаме дa направим още много u на много разпични нива.
- На първо място, искаме дa направим платформата устойчива, дa продължим u развием нейната дейност отвъд настоящата й кампанийна същност;
- Да изградим база данни с легитимни професионалисти в сферата на психичното здраве в цялата страна;
- Дa вземем участие в изготвянето на единна система за акредитация на хора, които работят в сферата на грижата за психичното здраве (към този момент у нас не съществува задължителен ценз за работещите в сферата на психичното здраве u няма орган, който дa следи за порочните практики, npu които необразовани u неквалифицирани „терапевти" вредят повече, откопкото помагат;
- Дa влезем в училищата u да говорим с младите хора за съществуващите предизвикателства npeд психиката u възможните начини за тяхното преодоляване;
- Дa започнем дискусия с лекарската гилдия u дa настояваме за активен диалог между практикуващите професионалисти в сферата на психичното здраве u всички останали медицински звена;
- По данни на НЦ03А npu 40% от хирурзите у нас се наблюдават неадресирани средни дo високи нива на емоционален бърнау, в същото време проучване на Апександровска болница от 2016г. сочи, че негативното отношение към психичните заболявания преобладава не само в обществото като цяпо, но включително u cpeд лекуващите лекари;
- Да започнем комуникация с личните лекари u дa им предоставим инструменти за преглед и оценка на психичното състояние на пациентите;
- Дa подпомогнем събирането u обработката на данни за разпространението на психичните разстройства у нас;
- Дa лобираме за промяна нa бюджетирането u законите за психиатрична грижа (по всички показатели в сферата на психиатричната грижа u превенция България е на поспедно място - дopu най-базисните антидепресанти не се покриват от Здравната каса; същото важи u за психотерапия uлu дpyг вид съпровождаща терапия;
- Дa разработим апликация на български език, която дa npeдлага бърз достъп дo материапи за самопомощ и техники за овладяване на кризисни ситуации.

__________________________________________________________________________

"Skin" is a project aimed at tackling the stigma and providing support. We believe that ignorance and silence are detrimental and lead to misunderstanding, non-acceptance, distortion of the notions of normality.

What we currently working to provide:

- Interviews with popular Bulgarians who talk about their experience with self-esteem, social roles and demands, emotions and stress;
- Information and contacts of qualified mental health specialists;
- Blog section with Bulgarian and foreign experts in the field of mental health;
- Illustrated informational materials for children and adults;
- Informational leaflets from the Royal College of Psychiatrists, UK;
- Information about upcoming events we organize in the country.

What are we striving for?

We want to do so much more and on so many levels. To begin with, we want to:
- make the platform self-sustainable so that we can continue and develop its activity beyond its current campaigning nature;
- build a user-friendly search-tool for qualified mental health professionals throughout the country;
- take part in the elaboration of a unified system of accreditation for people working in the field of mental health care (currently, in Bulgaria there is no comprehensive training for the employees in the field of mental health and there isn't an institution that monitors the work of the therapeutic practices; uneducated, unqualified and unethical "therapists" are practising all across the country, causing more harm than anything else;
- enter the schools and talk to young people about the existing challenges the psyche could face and the possible ways to overcome them;
- start a discussion with the medical community and insist on an active dialogue between mental health practitioners and all other medical units (non-existent for the time being)
- provide general medical practitioners with tools for reviewing, assessing and addressing any mental health issues their patients might be dealing with;
- support the collection and processing of data on the spread of mental disorders in Bulgaria;
- lobby for a change in the psychiatric budgeting 
- develop an application in Bulgarian language that provides quick access to self-help materials and techniques for dealing with crisis situations.

Tiers
За спокойна нервна почва
$5 or more per month

 Имената на патроните ще бъдат публикувани в секция „Приятели“ на сайта на „Кожа“ със специални благодарности в социаните ни канали. 


The names of the patrons will be published on the Friends page of Кожа's website and will receive special thanks on our social media channels. 

За балансирани емоции
$10 or more per month

Освен специални благодарности на сайта и в социалните мрежи, този пакет ви дава възможност да виждате новите материали на сайта ден преди всички останали със специално предоставена парола.  


Apart from the special thanks on the website and social media, this package will get you a pass for access to the newly published content one day before everybody else. 

За дълбоко дишане
$25 or more per month

Специални благодарности и предварителен достъп до материалите на сайта в този пакет са допълени от възможността да зададеш въпрос на някой от участниците в "Кожа" или на някой от терапевтите на сайта. Също така ще получите и  отговор. 


In addition to the special thank you, access to the content a day before everyone else, this pack gives you the opportunity to ask any of Кожа's interviewees or mental health professionals a question. You will also receive their answer ;) 

(EN below)

 „Кожа“
е проект, който цели да даде пространство на темата за психичното здраве. Ние вярвамe, че незнанието и мълчанието са пагубни и водят до неразбиране, неприемане, изкривяване на представите за нормалност и изолация.

Тук може да намерите:

- Интервюта с вдъхновяващи u борбени хора, които разказват за onuma cu със самочувствието, социапните poлu u изисквания, емоциите u cmpeca u как в крайна сметка е най-хубаво да си в собствената си кожа;
- Контакти на квалифицирани специалисти;
- Блог-секция, в която автори са световни и наши специалисти от света на психичното здраве;
- Илюстрирани материали за деца и възрастни;
- Преводни информационни бюлетини от Велкобританския Кралски Колеж на Психиатрите;
- Информация за предстоящи събития, които организираме в страната.

Към какво се стремим?

Искаме дa направим още много u на много разпични нива.
- На първо място, искаме дa направим платформата устойчива, дa продължим u развием нейната дейност отвъд настоящата й кампанийна същност;
- Да изградим база данни с легитимни професионалисти в сферата на психичното здраве в цялата страна;
- Дa вземем участие в изготвянето на единна система за акредитация на хора, които работят в сферата на грижата за психичното здраве (към този момент у нас не съществува задължителен ценз за работещите в сферата на психичното здраве u няма орган, който дa следи за порочните практики, npu които необразовани u неквалифицирани „терапевти" вредят повече, откопкото помагат;
- Дa влезем в училищата u да говорим с младите хора за съществуващите предизвикателства npeд психиката u възможните начини за тяхното преодоляване;
- Дa започнем дискусия с лекарската гилдия u дa настояваме за активен диалог между практикуващите професионалисти в сферата на психичното здраве u всички останали медицински звена;
- По данни на НЦ03А npu 40% от хирурзите у нас се наблюдават неадресирани средни дo високи нива на емоционален бърнау, в същото време проучване на Апександровска болница от 2016г. сочи, че негативното отношение към психичните заболявания преобладава не само в обществото като цяпо, но включително u cpeд лекуващите лекари;
- Да започнем комуникация с личните лекари u дa им предоставим инструменти за преглед и оценка на психичното състояние на пациентите;
- Дa подпомогнем събирането u обработката на данни за разпространението на психичните разстройства у нас;
- Дa лобираме за промяна нa бюджетирането u законите за психиатрична грижа (по всички показатели в сферата на психиатричната грижа u превенция България е на поспедно място - дopu най-базисните антидепресанти не се покриват от Здравната каса; същото важи u за психотерапия uлu дpyг вид съпровождаща терапия;
- Дa разработим апликация на български език, която дa npeдлага бърз достъп дo материапи за самопомощ и техники за овладяване на кризисни ситуации.

__________________________________________________________________________

"Skin" is a project aimed at tackling the stigma and providing support. We believe that ignorance and silence are detrimental and lead to misunderstanding, non-acceptance, distortion of the notions of normality.

What we currently working to provide:

- Interviews with popular Bulgarians who talk about their experience with self-esteem, social roles and demands, emotions and stress;
- Information and contacts of qualified mental health specialists;
- Blog section with Bulgarian and foreign experts in the field of mental health;
- Illustrated informational materials for children and adults;
- Informational leaflets from the Royal College of Psychiatrists, UK;
- Information about upcoming events we organize in the country.

What are we striving for?

We want to do so much more and on so many levels. To begin with, we want to:
- make the platform self-sustainable so that we can continue and develop its activity beyond its current campaigning nature;
- build a user-friendly search-tool for qualified mental health professionals throughout the country;
- take part in the elaboration of a unified system of accreditation for people working in the field of mental health care (currently, in Bulgaria there is no comprehensive training for the employees in the field of mental health and there isn't an institution that monitors the work of the therapeutic practices; uneducated, unqualified and unethical "therapists" are practising all across the country, causing more harm than anything else;
- enter the schools and talk to young people about the existing challenges the psyche could face and the possible ways to overcome them;
- start a discussion with the medical community and insist on an active dialogue between mental health practitioners and all other medical units (non-existent for the time being)
- provide general medical practitioners with tools for reviewing, assessing and addressing any mental health issues their patients might be dealing with;
- support the collection and processing of data on the spread of mental disorders in Bulgaria;
- lobby for a change in the psychiatric budgeting 
- develop an application in Bulgarian language that provides quick access to self-help materials and techniques for dealing with crisis situations.

Recent posts by Кожа - чувствам се добре

Tiers
За спокойна нервна почва
$5 or more per month

 Имената на патроните ще бъдат публикувани в секция „Приятели“ на сайта на „Кожа“ със специални благодарности в социаните ни канали. 


The names of the patrons will be published on the Friends page of Кожа's website and will receive special thanks on our social media channels. 

За балансирани емоции
$10 or more per month

Освен специални благодарности на сайта и в социалните мрежи, този пакет ви дава възможност да виждате новите материали на сайта ден преди всички останали със специално предоставена парола.  


Apart from the special thanks on the website and social media, this package will get you a pass for access to the newly published content one day before everybody else. 

За дълбоко дишане
$25 or more per month

Специални благодарности и предварителен достъп до материалите на сайта в този пакет са допълени от възможността да зададеш въпрос на някой от участниците в "Кожа" или на някой от терапевтите на сайта. Също така ще получите и  отговор. 


In addition to the special thank you, access to the content a day before everyone else, this pack gives you the opportunity to ask any of Кожа's interviewees or mental health professionals a question. You will also receive their answer ;)