CityTree

CityTree

creating מרכז ידע חי לאקולוגיה עמוקה ולחוסן אקלימי
Tiers
זרעים
$7 per month
Reward
בסביבות 24 ש"ח בחודש

כל המחבקות שלנו, לא משנה באיזה סכום, מקבלות אותו דבר:
~~
השתתפות אוטומטית בקבוצת הלמידה על כסף שתתחיל בינואר
~~
הצצה לפרויקטים חדשים והזדמנות לתרום לפיתוח שלהם, שיתוף בתכנים רדיקליים שלא מתאימים לשיתוף במעגלים הרחבים
~~
התכנים מתפרסמים דרך הפטראון וגם בקבוצת פייסבוק פרטית של המחבקות
(חברות בה תומכות ותומכים שלנו שתומכים בנו בפטראון או בדרכים אחרות)
~~
פגישת מחבקות בזום פעמיים בשנה - פגישת סתיו ופגישת אביב - הזדמנות לשמוע מה אנחנו מתכננות, לשאול כל שאלה, על העץ או על העיר, ולפגוש את המחבקות האחרות
~~
מפגש קהילתי בעץבעיר בחיים האמיתיים, פעם בשישה שבועות - במפגש אנחנו מקשיבות לסיפור פוסטקפיטליסטי של אחת החברות, ונהנות מחברה טובה, כיבוד, וקניות בעץ
~~
הזדמנות לתרגל התייחסות אחרת לכסף ולקהילה בכל ביקור שלכן בעץ
~~
נבטים
$13 per month
Reward
בסביבות 45 ש"ח בחודש

כל המחבקות שלנו, לא משנה באיזה סכום, מקבלות אותו דבר:
~~
השתתפות אוטומטית בקבוצת הלמידה על כסף שתתחיל בינואר
~~
הצצה לפרויקטים חדשים והזדמנות לתרום לפיתוח שלהם, שיתוף בתכנים רדיקליים שלא מתאימים לשיתוף במעגלים הרחבים
~~
התכנים מתפרסמים דרך הפטראון וגם בקבוצת פייסבוק פרטית של המחבקות
(חברות בה תומכות ותומכים שלנו שתומכים בנו בפטראון או בדרכים אחרות)
~~
פגישת מחבקות בזום פעמיים בשנה - פגישת סתיו ופגישת אביב - הזדמנות לשמוע מה אנחנו מתכננות, לשאול כל שאלה, על העץ או על העיר, ולפגוש את המחבקות האחרות
~~
מפגש קהילתי בעץבעיר בחיים האמיתיים, פעם בשישה שבועות - במפגש אנחנו מקשיבות לסיפור פוסטקפיטליסטי של אחת החברות, ונהנות מחברה טובה, כיבוד, וקניות בעץ
~~
הזדמנות לתרגל התייחסות אחרת לכסף ולקהילה בכל ביקור שלכן בעץ
~~

פרחים
$24 per month
Reward
בסביבות 83 ש"ח בחודש

כל המחבקות שלנו, לא משנה באיזה סכום, מקבלות אותו דבר:
~~
השתתפות אוטומטית בקבוצת הלמידה על כסף שתתחיל בינואר
~~
הצצה לפרויקטים חדשים והזדמנות לתרום לפיתוח שלהם, שיתוף בתכנים רדיקליים שלא מתאימים לשיתוף במעגלים הרחבים
~~
התכנים מתפרסמים דרך הפטראון וגם בקבוצת פייסבוק פרטית של המחבקות
(חברות בה תומכות ותומכים שלנו שתומכים בנו בפטראון או בדרכים אחרות)
~~
פגישת מחבקות בזום פעמיים בשנה - פגישת סתיו ופגישת אביב - הזדמנות לשמוע מה אנחנו מתכננות, לשאול כל שאלה, על העץ או על העיר, ולפגוש את המחבקות האחרות
~~
מפגש קהילתי בעץבעיר בחיים האמיתיים, פעם בשישה שבועות - במפגש אנחנו מקשיבות לסיפור פוסטקפיטליסטי של אחת החברות, ונהנות מחברה טובה, כיבוד, וקניות בעץ
~~
הזדמנות לתרגל התייחסות אחרת לכסף ולקהילה בכל ביקור שלכן בעץ
~~
פירות
$36 per month
Reward
בסביבות 125 ש"ח בחודש

כל המחבקות שלנו, לא משנה באיזה סכום, מקבלות אותו דבר:
~~
השתתפות אוטומטית בקבוצת הלמידה על כסף שתתחיל בינואר
~~
הצצה לפרויקטים חדשים והזדמנות לתרום לפיתוח שלהם, שיתוף בתכנים רדיקליים שלא מתאימים לשיתוף במעגלים הרחבים
~~
התכנים מתפרסמים דרך הפטראון וגם בקבוצת פייסבוק פרטית של המחבקות
(חברות בה תומכות ותומכים שלנו שתומכים בנו בפטראון או בדרכים אחרות)
~~
פגישת מחבקות בזום פעמיים בשנה - פגישת סתיו ופגישת אביב - הזדמנות לשמוע מה אנחנו מתכננות, לשאול כל שאלה, על העץ או על העיר, ולפגוש את המחבקות האחרות
~~
מפגש קהילתי בעץבעיר בחיים האמיתיים, פעם בשישה שבועות - במפגש אנחנו מקשיבות לסיפור פוסטקפיטליסטי של אחת החברות, ונהנות מחברה טובה, כיבוד, וקניות בעץ
~~
הזדמנות לתרגל התייחסות אחרת לכסף ולקהילה בכל ביקור שלכן בעץ
~~
עיר־יער
$53 per month
Reward
בסביבות 183 ש"ח בחודש

כל המחבקות שלנו, לא משנה באיזה סכום, מקבלות אותו דבר:
~~
השתתפות אוטומטית בקבוצת הלמידה על כסף שתתחיל בינואר
~~
הצצה לפרויקטים חדשים והזדמנות לתרום לפיתוח שלהם, שיתוף בתכנים רדיקליים שלא מתאימים לשיתוף במעגלים הרחבים
~~
התכנים מתפרסמים דרך הפטראון וגם בקבוצת פייסבוק פרטית של המחבקות
(חברות בה תומכות ותומכים שלנו שתומכים בנו בפטראון או בדרכים אחרות)
~~
פגישת מחבקות בזום פעמיים בשנה - פגישת סתיו ופגישת אביב - הזדמנות לשמוע מה אנחנו מתכננות, לשאול כל שאלה, על העץ או על העיר, ולפגוש את המחבקות האחרות
~~
מפגש קהילתי בעץבעיר בחיים האמיתיים, פעם בשישה שבועות - במפגש אנחנו מקשיבות לסיפור פוסטקפיטליסטי של אחת החברות, ונהנות מחברה טובה, כיבוד, וקניות בעץ
~~
הזדמנות לתרגל התייחסות אחרת לכסף ולקהילה בכל ביקור שלכן בעץ
~~