MarkuSnakus Landscapes is creating Landscape photography
3

patrons

$8
per month
(Český text níže)
ENG
My name is Marek Ondráček, but within my (not only) photographic work, I got used to publish my work as MarkuSnakus. I am particularly interested in landscape photography and my endeavor is to convey to you the beauty of nature and the world around us, to awaken your imagination and to transfer you to different places, so you could at least partially feel what I did when I photographed those particular places.

Most of the famous artists (especially since the Renaissance age) had their patrons who made it possible for them to concentrate on their creative work and not to care about petty things of an ordinary day and the worries about livelihood. Can you imagine, for example, W. A. Mozart from actual point of view, that after a busy day of work in the office, after all those meetings, emails, phone calls etc., he tries to make his grand symphonies throughout the evenings, while trying to combine it with a family life as well? I'm afraid the world would lose his genius in such a setting. No, I certainly do not intend to compare myself to Mozart or anyone else; but what I do know, is that if I had more time and resources for my work, I could develop it further and improve it, knowing that I could make truly big things then.

For this reason, I decided to create an account here and address potential patrons while offering something extra for them. Fortunately, my job is at the same time a hobby to me, so It's not about I wanted to start working as a freelancer, but with your contribution, new possibilities would open to me regarding photographic equipment, software, discovering and capturing new places etc. If you like my work and would like to support me, you can become my patrons at your chosen level (see the column on the right) and send me a more or less symbolic donation per month as a statement of support. Money is a form of energy that helps to shape the world around us. By directing them to certain people or companies, you determine what you want to have more around you, what you want to flourish. It's mostly amounts you barely notice, but it will help me very much to develop my creative activity.

As thanks for your patronage, you will also get something from me! Anyone who becomes a Patron will have priority access to my new photos, which I will publish here about 3 weeks before I put them to my website, social media, etc. I plan to write blogs about my photography techniques, equipment etc., as well as I'm going to share with you backstage photos and videos especially from my Project Rover, which is now my most glaring and most original work, together with the BEFORE and AFTER post-process photos and how I worked with them in a graphical editor. Here and only here, for you. In addition, all Patrons will have a 10% discount on my limited editions photo prints, and the highest level of patronage will have even 25% discount and something special as a bonus.

In the meantime, I do not exclude the addition of other unique content, depending on your interest and the ideas that would come to me. My thanks to all the patrons who support me!

---
CZ
Jmenuji se Marek Ondráček, ale v rámci své (nejen) fotografické tvorby jsem si zvykl vystupovat jako MarkuSnakus. Fotím zejména krajinu a mou snahou je zprostředkovat vám krásu přírody a světa kolem nás, probudit vaší fantazii a přenášet vás na různá místa, abyste mohli alespoň částečně cítit to co já, když jsem na daných místech fotografoval.

Většina významných umělců (zejména od doby renesance) mělo své mecenáše, kteří jim svými finančními prostředky umožňovali soustředit se na jejich tvorbu a nezaobírat se malichernostmi všedního dne a starostí o obživu. Dovedete si představit např. W. A. Mozarta, jak se z pohledu dnešní doby po náročném dnu práce v kanceláři, po všech těch poradách, e-mailech, telefonátech atd. snaží po večerech skládat velkolepé symfonie a skloubit to navíc také s rodinným životem? Bojím se, že by svět o jeho génia v takovém nastavení přišel. Ne, určitě nemám v úmyslu se jakkoli srovnávat s Mozartem či kýmkoliv jiným; co ale vím, je že kdybych měl více času a prostředků na svou tvorbu, mohl bych ji dále rozvíjet a zdokonalovat, přičemž vím, že by tak mohly vzniknout opravdu velké věci.

Z toho důvodu jsem se rozhodl založit si zde účet a oslovit potenciální mecenáše, při současném nabídnutí jim něčeho navíc. Naštěstí je mi má práce zároveň koníčkem, a tak mi zrovna nejde o možnost pracovat na volné noze, s vaším přispěním by se mi však otevřely nové možnosti z hlediska fotografické techniky, softwaru, objevování a fotografování nových míst apod. Pokud se vám tedy líbí má tvorba a chtěli byste mě v ní podpořit, můžete se zde stát mými Patrony dle vámi zvolené úrovně (viz sloupec vpravo) a posílat mi měsíčně více či méně symbolickou částku jako výraz podpory. Peníze jsou forma energie, která pomáhá formovat svět kolem nás. Jejich nasměrováním určujete, čeho kolem sebe chcete mít více, co chcete, aby vzkvétalo. Jde přitom většinou o částky, které sotva zaznamenáte, mně však velmi pomohou rozvíjet mou tvůrčí činnost.

Jako poděkování za vaše mecenášství ale ode mě také něco dostanete! Každý, kdo se stane Patronem, bude mít prioritní přístup k mým novým fotografiím, které zde budu zveřejňovat o cca 3 týdny dříve než na mém webu, soc. médiích apod. Stejně tak mé občasné blogy vážící se k vybraným fotografiím a jejich příběhům, radícím ohledně fotografování a fotografické techniky atd. Zároveň sem budu vkládat backstage fotografie a videa zejména z focení mého projektu Tulák, který je nyní mým asi nejvýraznějším a nejoriginálnějším počinem, společně s ukázkami PŘED a PO úpravách a jak jsem fotografie zpracovával v grafickém editoru. Zde a jenom zde, pro vás. Dále budou mít všichni Patroni 10% slevu na mé limitované edice fotoobrazů a nejvyšší stupeň mecenášství pak dokonce 25% a jako bonus něco speciálního.

Časem nevylučuji přidávání dalšího unikátního obsahu, dle toho, jaký bude zájem z vaší strany a dle nápadů, které ke mně přijdou. Děkuji všem mecenášům, kteří mě podpoří!

Tiers
Knight Patron
$1 or more per month 2 patrons

Basic Patronate for a very symbolic price, by which you can simply show your support to my work. It's a small amount for you, but a huge help for me!


You will have priority access to my photos, which I will post here about 3 weeks before anywhere else, just for you.

---

Základní patronát za velmi symbolickou cenu, kterou můžete jednoduše vyjádřit podporu mé práci. Je to malá částka pro vás, ale velká pomoc pro mě!


Získáte prioritní přístup k mým fotografiím, které sem budu vkládat zhruba o 3 týdny dříve než kamkoli jinam, pouze pro vás.

Baron Patron
$5 or more per month 0 patrons

Indeed a noble contribution. For this amount you will get some more!


- same as 1$ Knight Patron

- sharing info about photography locations and how to capture them the best

- occasional blog posts about my photography workflow and techniques, tips & tricks etc.

- backstage photos and videos especially regarding my project Rover

---

Vskutku šlechetný příspěvek. Za tuto částku dostanete něco navíc!


- stejné jako  1$ Knight Patron

- sdílení informací o fotografických lokacích a jak je zachytit co nejlépe

- občasné blogy o mém fotografování a technice, příběhy fotografií, tipy a triky atd.

- zákulisní fotografie a videa zejména z mého projektu Tulák

Count Patron
$10 or more per month 1 patron

This is a truly serious patronate, I will very appreciate it and give you yet another added value for it.


- same as 5$ Baron Patron

- 10% discount on my limited edition photo prints

- individual feedback on your own photos with my personal tips & tricks and advices for improvement (up to 5 photos per month)

---

Toto je opravdu vážné mecenášství - budu si ho velmi cenit a dám vám za něj ještě další přidanou hodnotu.


- stejné jako 5$ Baron Patron

- 10% sleva na mé limitované edice fotoobrazů

- individuální zpětná vazba na vaše fotografie s mými osobními tipy a triky a radami pro zlepšení (do 5 fotografií měsíčně)

King Patron
$25 or more per month 0 patrons

You will be my hero. For this amount I could really push forward my photography work and do things I couldn't afford otherwise. For that you will get something special from me.


- same as 10$ Count Patron

- 25% discount on my limited edition photo prints (instead pf 10%)

- one day from dawn to dusk spent with me on an individual photography workshop in landscape anywhere in Czech republic

---

Budete mí hrdinové. Za takovou částku bych skutečně mohl posunout mé fotografování dále a dělat věci, které bych si jinak nemohl dovolit. Za to ode mě dostanete něco speciálního.


- stejné jako 10$ Count Patron

- 25% sleva na mé limitované edice fotoobrazů (místo 10%)

- jeden den od úsvitu do soumraku strávený se mnou na individuálním fotografickém workshopu v krajině kdekoli v České republice

Goals
$8 of $500 per month
What shall I do with money from you? I will develop my photography work with special aim for you, my Patrons, so you could enjoy the benefits of your patronate (as writen in Tiers section) as much as possible.

Thank you all for your support!
---
Co budu dělat s penězi od vás? Budu rozvíjet mou fotografickou činnost se speciálním zaměřením na vás, mé mecenáše, abyste si mohli užívat benefitů vašeho mecenášství (dle benefitů v sekci Tiers) do co největší míry.

Děkuji vám všem za vaší podporu!
1 of 1
(Český text níže)
ENG
My name is Marek Ondráček, but within my (not only) photographic work, I got used to publish my work as MarkuSnakus. I am particularly interested in landscape photography and my endeavor is to convey to you the beauty of nature and the world around us, to awaken your imagination and to transfer you to different places, so you could at least partially feel what I did when I photographed those particular places.

Most of the famous artists (especially since the Renaissance age) had their patrons who made it possible for them to concentrate on their creative work and not to care about petty things of an ordinary day and the worries about livelihood. Can you imagine, for example, W. A. Mozart from actual point of view, that after a busy day of work in the office, after all those meetings, emails, phone calls etc., he tries to make his grand symphonies throughout the evenings, while trying to combine it with a family life as well? I'm afraid the world would lose his genius in such a setting. No, I certainly do not intend to compare myself to Mozart or anyone else; but what I do know, is that if I had more time and resources for my work, I could develop it further and improve it, knowing that I could make truly big things then.

For this reason, I decided to create an account here and address potential patrons while offering something extra for them. Fortunately, my job is at the same time a hobby to me, so It's not about I wanted to start working as a freelancer, but with your contribution, new possibilities would open to me regarding photographic equipment, software, discovering and capturing new places etc. If you like my work and would like to support me, you can become my patrons at your chosen level (see the column on the right) and send me a more or less symbolic donation per month as a statement of support. Money is a form of energy that helps to shape the world around us. By directing them to certain people or companies, you determine what you want to have more around you, what you want to flourish. It's mostly amounts you barely notice, but it will help me very much to develop my creative activity.

As thanks for your patronage, you will also get something from me! Anyone who becomes a Patron will have priority access to my new photos, which I will publish here about 3 weeks before I put them to my website, social media, etc. I plan to write blogs about my photography techniques, equipment etc., as well as I'm going to share with you backstage photos and videos especially from my Project Rover, which is now my most glaring and most original work, together with the BEFORE and AFTER post-process photos and how I worked with them in a graphical editor. Here and only here, for you. In addition, all Patrons will have a 10% discount on my limited editions photo prints, and the highest level of patronage will have even 25% discount and something special as a bonus.

In the meantime, I do not exclude the addition of other unique content, depending on your interest and the ideas that would come to me. My thanks to all the patrons who support me!

---
CZ
Jmenuji se Marek Ondráček, ale v rámci své (nejen) fotografické tvorby jsem si zvykl vystupovat jako MarkuSnakus. Fotím zejména krajinu a mou snahou je zprostředkovat vám krásu přírody a světa kolem nás, probudit vaší fantazii a přenášet vás na různá místa, abyste mohli alespoň částečně cítit to co já, když jsem na daných místech fotografoval.

Většina významných umělců (zejména od doby renesance) mělo své mecenáše, kteří jim svými finančními prostředky umožňovali soustředit se na jejich tvorbu a nezaobírat se malichernostmi všedního dne a starostí o obživu. Dovedete si představit např. W. A. Mozarta, jak se z pohledu dnešní doby po náročném dnu práce v kanceláři, po všech těch poradách, e-mailech, telefonátech atd. snaží po večerech skládat velkolepé symfonie a skloubit to navíc také s rodinným životem? Bojím se, že by svět o jeho génia v takovém nastavení přišel. Ne, určitě nemám v úmyslu se jakkoli srovnávat s Mozartem či kýmkoliv jiným; co ale vím, je že kdybych měl více času a prostředků na svou tvorbu, mohl bych ji dále rozvíjet a zdokonalovat, přičemž vím, že by tak mohly vzniknout opravdu velké věci.

Z toho důvodu jsem se rozhodl založit si zde účet a oslovit potenciální mecenáše, při současném nabídnutí jim něčeho navíc. Naštěstí je mi má práce zároveň koníčkem, a tak mi zrovna nejde o možnost pracovat na volné noze, s vaším přispěním by se mi však otevřely nové možnosti z hlediska fotografické techniky, softwaru, objevování a fotografování nových míst apod. Pokud se vám tedy líbí má tvorba a chtěli byste mě v ní podpořit, můžete se zde stát mými Patrony dle vámi zvolené úrovně (viz sloupec vpravo) a posílat mi měsíčně více či méně symbolickou částku jako výraz podpory. Peníze jsou forma energie, která pomáhá formovat svět kolem nás. Jejich nasměrováním určujete, čeho kolem sebe chcete mít více, co chcete, aby vzkvétalo. Jde přitom většinou o částky, které sotva zaznamenáte, mně však velmi pomohou rozvíjet mou tvůrčí činnost.

Jako poděkování za vaše mecenášství ale ode mě také něco dostanete! Každý, kdo se stane Patronem, bude mít prioritní přístup k mým novým fotografiím, které zde budu zveřejňovat o cca 3 týdny dříve než na mém webu, soc. médiích apod. Stejně tak mé občasné blogy vážící se k vybraným fotografiím a jejich příběhům, radícím ohledně fotografování a fotografické techniky atd. Zároveň sem budu vkládat backstage fotografie a videa zejména z focení mého projektu Tulák, který je nyní mým asi nejvýraznějším a nejoriginálnějším počinem, společně s ukázkami PŘED a PO úpravách a jak jsem fotografie zpracovával v grafickém editoru. Zde a jenom zde, pro vás. Dále budou mít všichni Patroni 10% slevu na mé limitované edice fotoobrazů a nejvyšší stupeň mecenášství pak dokonce 25% a jako bonus něco speciálního.

Časem nevylučuji přidávání dalšího unikátního obsahu, dle toho, jaký bude zájem z vaší strany a dle nápadů, které ke mně přijdou. Děkuji všem mecenášům, kteří mě podpoří!

Recent posts by MarkuSnakus Landscapes

Tiers
Knight Patron
$1 or more per month 2 patrons

Basic Patronate for a very symbolic price, by which you can simply show your support to my work. It's a small amount for you, but a huge help for me!


You will have priority access to my photos, which I will post here about 3 weeks before anywhere else, just for you.

---

Základní patronát za velmi symbolickou cenu, kterou můžete jednoduše vyjádřit podporu mé práci. Je to malá částka pro vás, ale velká pomoc pro mě!


Získáte prioritní přístup k mým fotografiím, které sem budu vkládat zhruba o 3 týdny dříve než kamkoli jinam, pouze pro vás.

Baron Patron
$5 or more per month 0 patrons

Indeed a noble contribution. For this amount you will get some more!


- same as 1$ Knight Patron

- sharing info about photography locations and how to capture them the best

- occasional blog posts about my photography workflow and techniques, tips & tricks etc.

- backstage photos and videos especially regarding my project Rover

---

Vskutku šlechetný příspěvek. Za tuto částku dostanete něco navíc!


- stejné jako  1$ Knight Patron

- sdílení informací o fotografických lokacích a jak je zachytit co nejlépe

- občasné blogy o mém fotografování a technice, příběhy fotografií, tipy a triky atd.

- zákulisní fotografie a videa zejména z mého projektu Tulák

Count Patron
$10 or more per month 1 patron

This is a truly serious patronate, I will very appreciate it and give you yet another added value for it.


- same as 5$ Baron Patron

- 10% discount on my limited edition photo prints

- individual feedback on your own photos with my personal tips & tricks and advices for improvement (up to 5 photos per month)

---

Toto je opravdu vážné mecenášství - budu si ho velmi cenit a dám vám za něj ještě další přidanou hodnotu.


- stejné jako 5$ Baron Patron

- 10% sleva na mé limitované edice fotoobrazů

- individuální zpětná vazba na vaše fotografie s mými osobními tipy a triky a radami pro zlepšení (do 5 fotografií měsíčně)

King Patron
$25 or more per month 0 patrons

You will be my hero. For this amount I could really push forward my photography work and do things I couldn't afford otherwise. For that you will get something special from me.


- same as 10$ Count Patron

- 25% discount on my limited edition photo prints (instead pf 10%)

- one day from dawn to dusk spent with me on an individual photography workshop in landscape anywhere in Czech republic

---

Budete mí hrdinové. Za takovou částku bych skutečně mohl posunout mé fotografování dále a dělat věci, které bych si jinak nemohl dovolit. Za to ode mě dostanete něco speciálního.


- stejné jako 10$ Count Patron

- 25% sleva na mé limitované edice fotoobrazů (místo 10%)

- jeden den od úsvitu do soumraku strávený se mnou na individuálním fotografickém workshopu v krajině kdekoli v České republice