MarkuSnakus Landscapes

MarkuSnakus Landscapes

Creating Landscape photography

Select a membership level

Baron Patron

$5
per month

Indeed a noble contribution. For this amount you will get some more!


- you'll see my photos 2-3 weeks sooner than anyone else on the internet

- photos are downloadable for using them as wallpapers on your desktop

- sharing info about photography locations and how to capture them the best

- occasional blog posts about my photography workflow and techniques, tips & tricks etc.

- backstage photos and videos especially regarding my project Rover

---

Vskutku šlechetný příspěvek. Za tuto částku dostanete něco navíc!


- uvidíte mé fotky o 2-3 týdny dříve než kdokoli jiný na internetu

- fotky jsou k dispozici ke stažení a použití jako pozadí plochy

- sdílení informací o fotografických lokacích a jak je zachytit co nejlépe

- občasné blogy o mém fotografování a technice, příběhy fotografií, tipy a triky atd.

- zákulisní fotografie a videa zejména z mého projektu Tulák

Count Patron

$10
per month

This is a truly serious patronate, I will very appreciate it and give you yet another added value for it.


- same as 5$ Baron Patron

- 10% discount on my limited edition photo prints

- individual feedback on your own photos with my personal tips & tricks and advices for improvement (up to 5 photos per month)

---

Toto je opravdu vážné mecenášství - budu si ho velmi cenit a dám vám za něj ještě další přidanou hodnotu.


- stejné jako 5$ Baron Patron

- 10% sleva na mé limitované edice fotoobrazů

- individuální zpětná vazba na vaše fotografie s mými osobními tipy a triky a radami pro zlepšení (do 5 fotografií měsíčně)

King Patron

reward item
reward item
$25
per month

You will be my hero. For this amount I could really push forward my photography work and do things I couldn't afford otherwise. For that you will get something special from me.


- same as 10$ Count Patron

- 25% discount on my limited edition photo prints (instead pf 10%)

- one day from dawn to dusk spent with me on an individual photography workshop in landscape anywhere in Czech republic

---

Budete mí hrdinové. Za takovou částku bych skutečně mohl posunout mé fotografování dále a dělat věci, které bych si jinak nemohl dovolit. Za to ode mě dostanete něco speciálního.


- stejné jako 10$ Count Patron

- 25% sleva na mé limitované edice fotoobrazů (místo 10%)

- jeden den od úsvitu do soumraku strávený se mnou na individuálním fotografickém workshopu v krajině kdekoli v České republice

0

patrons

$0

per month

About MarkuSnakus Landscapes

(Český text níže)
ENG
Take a look behind the curtain of my photography and the way how impressive landscape and other photographs are made! On this profile you can find my photos earlier then anywhere else and particularly videos and articles about how they were made, the way I shoot them and process them in the graphical editor and least but not last - where did I shoot them.

My name is Marek Ondráček, but within my (not only) photographic work, I got used to publish my work as MarkuSnakus. I am particularly interested in landscape photography and my endeavor is to convey to you the beauty of the nature and the world around us, to awaken your imagination and to transfer you to different places, so you could at least partially feel what I did when I photographed those particular places.

Also, if you like my work, by signing up as my patron you're helping me to keep improving it. Money is a form of energy that helps to shape the world around us. By directing them to certain people or companies, you determine what you want to have more around you, what you want to flourish. It's mostly amounts you barely notice, but it will help me very much to develop my creative activity, which I can then share with you again.

Anyone who becomes a patron will have priority access to my new photos, which I will publish here about 2-3 weeks before I put them to my website, social media, etc. I plan to write blogs and shoot video tutorials about my photography techniques, equipment etc., as well as I'm going to share with you backstage photos and videos especially from my Project Rover, which is now my most glaring and most original work, together with the BEFORE and AFTER post-process photos and how I worked with them in a graphical editor. Here and only here, for you. In addition, all patrons will have a 10% discount on my photo prints, and the highest level of patronage will have even 25% discount and something special as a bonus.

In the meantime, I do not exclude the addition of other unique content, depending on your interest and the ideas that would come to me. My thanks to all the patrons who support me!

---
CZ
Nahlédněte pod pokličku mé fotografické tvorby a způsobu, jak vznikají působivé krajinářské i jiné fotografie! Na tomto profilu najdete mé fotografie dříve než kdekoli jinde a zejména pak články o tom, jak vznikly, jakým způsobem jsem je vyfotil a zpracoval v grafickém editoru a v neposlední řadě také kde jsem je pořídil.

Jmenuji se Marek Ondráček, ale v rámci své (nejen) fotografické tvorby jsem si zvykl vystupovat jako MarkuSnakus. Fotím zejména krajinu a mou snahou je zprostředkovat vám krásu přírody a světa kolem nás, probudit vaší fantazii a přenášet vás na různá místa, abyste mohli alespoň částečně cítit to co já, když jsem na daných místech fotografoval.

Pokud se vám líbí má tvorba, svým přidáním se mezi mé patrony dle vámi zvolené úrovně (viz sloupec vpravo) mi rovněž pomůžete ji posouvat dále. Peníze jsou forma energie, která pomáhá formovat svět kolem nás. Jejich nasměrováním určujete, čeho kolem sebe chcete mít více, co chcete, aby vzkvétalo. Jde přitom většinou o částky, které sotva zaznamenáte, mně však velmi pomohou rozvíjet mou tvůrčí činnost, kterou s vámi mohu následně opět sdílet.

Každý, kdo se stane patronem, bude mít prioritní přístup k mým novým fotografiím, které zde budu zveřejňovat o cca 2-3 týdny dříve než na mém webu, soc. médiích apod. Zejména pak plánuji psát blogy a natáčet video tutoriály o fotografování, fotografických technikách atd. Zároveň sem budu vkládat backstage fotografie a videa zejména z focení mého projektu Tulák, který je nyní mým asi nejvýraznějším a nejoriginálnějším počinem, společně s ukázkami PŘED a PO úpravách a jak jsem fotografie zpracovával v grafickém editoru. Zde a jenom zde, pro vás. Dále budou mít všichni Patroni 10% slevu na mé foto obrazy a nejvyšší stupeň mecenášství pak dokonce 25% a jako bonus něco speciálního.

Časem nevylučuji přidávání dalšího unikátního obsahu, dle toho, jaký bude zájem z vaší strany a dle nápadů, které ke mně přijdou. Děkuji všem mecenášům, kteří mě podpoří!

Goals
$0 of $500 per month
What shall I do with money from you? I will develop my photography work with special aim for you, my Patrons, so you could enjoy the benefits of your patronate (as writen in Tiers section) as much as possible.

Thank you all for your support!
---
Co budu dělat s penězi od vás? Budu rozvíjet mou fotografickou činnost se speciálním zaměřením na vás, mé mecenáše, abyste si mohli užívat benefitů vašeho mecenášství (dle benefitů v sekci Tiers) do co největší míry.

Děkuji vám všem za vaší podporu!
1 of 1

Recent posts by MarkuSnakus Landscapes

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits