Vocābula quae ad Vīsiōnem pertinent

PARS I

Verba temporālia

veid*

Vidēre

Vīsere

Vīsitāre

Pervidēre, pervidēns = sagāx

Praevidēre

Prōvidēre, prōvidēns>prūdēns

Invidēre

spec*

Aspicere

Aspectus

Speciēs

Specimen

Auspicium

Perapicāx

Perspicere

Cōnspicere ~ brevī tempore aspicere

Cōnspectus

Cōnspicuus

Īnspicere ~ intentō animō aspicere

Īnspectiō

Īnspectus

Respicere ~ revērī

Circumspicere

Dēspicere ~ spernere

Spectāre: intentē aspicere

Spectābilis: quī spectātur, vir clārus et īnsignis

Spectāculum

Speculum

Spectrum

Speculārī, speculātōrēs

Prōspicere

Exspectāre

Vidēre, Aspicere, Spectāre

= to see, to look at, to watch

Vidēre nōn cōnsultō, aspicere cōnsultō, spectāre cōnsultō et longiusculō tempore

Plaut. 

Casina

Nunc specimen specitur, nunc certāmen cernitur

Mil Glor

Flāgitiumst sī nīl mittētur quae superciliō spicit

Persa

Urbis speciem vīdī, hominum mōrēs perspexī parum

Cernere: distinctē vidēre

Vidēre vs. Aspicere vs. Cernere

Dēcernere ~ statuere, cōnstituere

Discernere ~ distinguere

Sēcernere ~ sēcēdere

Concērnere ~ hoc concernt aliam rem

Plaut: satin ego oculīs cernō; estne illa haec mea amīca?

Lucret. Hoc animī dēmum ratiō discernere dēbet, nec possunt oculī nātūram agnōscere rērum

Tuērī; tūtus, tūtor, tūtēla

Intuērī 

Contuērī 

Obtuērī 

Lucret: splendida porrō oculī fugitant vitantque tuērī

Lūstrāre : oculīs percurrere, diū spectāre

Illūstrāre > illūstris : clārus

Collūstrāre

~ oculīs cūrāre

Lūcānum: et lūstrāre oculīs campōs sub clāde latentēs

Perlūstrāre

...lūmine perspicere rēs

Mīrārī : aspiciō stupēns

Admīrārī : respicere, verērī


  • obstupēscere

Observāre : ob oculōs servāre


  • attentē et cūriōsē lūstrāre

Percipere : oculīs capere

Īnstrūmentum

Oculus

Oculōs tollere: 1) precārī 2) sē fortem praebēre

Oculōs fīgere: in terram/humum, infirmum sē praebēre, vel ignōrāre hominem. Fert oculōs fīxōs in terrā

Oculōs torquēre: “quisiquis ingentīs oculō inretortō spectat acervōs” Hor. Etiam: distortīs, retortīs. Aliquid male dispositus aspicere

Oculus, ocellus: ocelle mī, corculum

Oculīs malīs aspicere, invidia. “Nōlī malō oculō aspicere alterīus rem bonam” Seneca. “Gettare malocchio”

-Invīsus: hostīlis, inimīcus

PARS II

Lūmina: oculī

Lūmen~vīta, tenebrae~mors

Lūmen adimere: morī/vītā fungī/suprēmum diem obīre

Lūmen ēripere: interficere/occīdere/aliquem ā vītā ēripere/aliquem subtrahere ē vītā

Lūmen = vīta laeta, laetitia; laetus propter lūcem

Lūmine ademptō

“Occidit extemplō lūmen tenebraeque sequuntur” Lucret. 

‘Lūmina clauduntur in aeternam noctem’ Verg. Aen. 

Lūmen subtrahitur

Lūmen~sapentia, ratiō

“Et tenebrīs tantīs tam clārum extollere lūmen, quī prīmus potuistī illūstrāns commoda vītae, tē sequor...” Lucret. 

“Gemina lūmina” App. oculī, ratiō, cor, mēns

Caecitās, obcaecātiō : īnsānia

Caecus: īnsānus

Obcaecārī

Lūx ~ ocellus, appellātiō inter amantēs

Faciēs, Vultus

Vultum dēmittere, dējicere, propter pudōrem, remissiōnem animī (depression), timōrem etc. 

Ovidius: “dīmissit vultus sceleris sibi cōnscia virgō”

Aspicere vultū benignō

Frōns ~ vultus 

Torvā fronte aspicere aliquid; īrātus

Remissā fronte aspicere: secundum esse alicui reī

Remitte frontem! Nōlī tam sevērus esse!

Contrahere frontem <-> porrigere frontem

Supercilium : sevēritās

Mart. “Pōne supercilium”

Plaut. “Tortīs superciliīs contractā fronte”

Supercilium potest trīste esse

Faciēs : ōs

Aciēs < acūtus, aceō, ācer, acerbus

: radius vīsiōnis, facultās videndī, oculus

Verg. Aen. “Hūc geminās flecte aciēs” 

Cic. “ingenia aciēs”

Omnem aciem 

Prīmā aciē : quum prīmum vīdī

Invidēre : malum alicui optāre; propter līvōrem/invidiam, aemulātiōnem

Invīsus : dētestātus, rēs quae in ōdiō est

Quint. “Nam invidiā/a adversāriōs convīcium nōs invīsōs facit”

Pūpa : pars nigerrima oculī, in quō vidēmus reflexiōnem nostrī, quae pūpa, pūpula, pūpilla vidētur

Palpebrae

Become a patron to

806
Unlock 806 exclusive posts
Get exclusive merch
Listen anywhere
Connect via private message