Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ Index of all Recordings

Index of all recordings of Ὁ Κατάσκοπος (The Spy)

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 01 Α' · Κατάσκοπός εἰμι 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 02 B' · Ἄγγελός εἰμι 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 03 Γ' · Ἡ ἐκκλησία 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 04 Δ' · Ὁ Μεγακλῆς 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 05 E' · Ἡ ἀγορά 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 06 ΣΤ' · Ὁ ἔμπορος 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 07 Ζ' · Τὰ χρήματα 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 08 Η' · Ὁ κλέπτης 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 09 Θ' · Ὁ ἐμὸς φίλος 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 10 Ι' · Ἀλλήλοις λέγομεν 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 11 ΙΑ' · Ἡ τοῦ Διογένους κωμῳδία 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 12 ΙΒ' · Ὁ κατάσκοπος Ὀδυσσεύς 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 13 ΙΓ' · Ἡ Ἑλένη 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 14 ΙΔ' · Ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Ὀδυσσεύς 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 15 ΙΕ' · Ὁ εἰκὼν τῆς θεου

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 16 ΙΣΤ' · Λαμβάνει τὸν εἰκόνα ὁ Ὀδυσσεύς 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 17 ΙΖ' · Ὁ Ἀθηναῖος κατάσκοπος 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 18 ΙΗ' · Πῶς κατάσκοπος τοὺς Πέρσας ἐνίκησεν 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 19 ΙΘ' · Μετὰ τοὺς μύθους 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 20 Κ' · Πάλιν εἰς τὴν ἀγοράν 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 21 ΚΑ' · Δάμων ὁ ἔμπορος 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 22 ΚΒ' · Ἐγὼ καὶ Δάμων 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 23 ΚΓ' · Ὁ φύλαξ 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 24 ΚΔ' · Ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 25 ΚΕ' · Ταύτῃ τῇ νύκτι 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 26 ΚΣΤ' · Ἀπὸ τῶν Ἀθήνων 

Ο ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ 27 ΚΖ' · Μετὰ πάντα 

Ὁ Κατάσκοπος (The Spy) by Gerber is a very entertaining novella in Ancient Greek, and I decided to record it for fun. These recordings are open to the public, so feel free to share it anywhere.

You can purchase a paper copy to support the author at this link, but you can also find the PDF at Bibliotheca Uraniae.

In this recording I use the Lucian Pronunciation of Ancient Greek, so you might want to take a look at the linked video to understand why I use this historical pronunciation as a convention for all forms of pre-Mediaeval Greek: https://www.youtube.com/watch?v=Dt9z5Gvp3MM

For more Ancient Greek recordings in the Lucian Pronunciation, see the Patron Preview of my audiobook the Gospel of John!

Thanks for listening! 🕵️‍♂️

Become a patron to

801
Unlock 801 exclusive posts
Get exclusive merch
Listen anywhere
Connect via private message