Amnesia!
 
Watch the full video of @zpgnet and @jpsylvrwolfe #letsplay #amnesia http://youtube.com/watch?v=1xDaktZZ6Eg