Reward for Madison. Definitely one of my favorites on GoT.