Atheist Response to Iben Thranholm & Stefan Molyneux