aviso: YattaLog em breve sobre X Japan no Brasil (2011)