Black Kitty
 
Drew a black kitty with white socks.  Enjoy this kitty.