#ĐịaTạngBồTátBổnNguyện_Tập2#50, #KinhGiảngKý, #HTTịnhKhông, #NhặtLáBồ Đề
#ĐịaTạngBồTátBổnNguyện_Tập2#50, #KinhGiảngKý, #HTTịnhKhông, #NhặtLáBồĐề

https://youtu.be/5l6c9DswPNw

Tư tưởng chủ đạo của đạo Phật là dạy con người hướng thiện, có tri thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp yên vui trong hiện tại. Đạo Phật không công nhận có một đấng tối cao chi phối đời sống của con người, không ban phúc hay giáng hoạ cho ai mà trong cuộc sống mỗi người đều phải tuân theo luật Nhân - Quả, làm việc thiện thì được hưởng phúc và làm việc ác thì phải chịu báo ứng. Đạo Phật còn thể hiện là một tôn giáo tiến bộ khi không có thái độ phân biệt đẳng cấp. Đức Phật đã từng nói: “Không có đẳng cấp trong dòng máu cùng đỏ như nhau, không có đẳng cấp trong giọt nước mắt cùng mặn”. Ngoài ra, đạo Phật cũng thể hiện tinh thần đoàn kết và không phân biệt giữa người tu hành và tín đồ, quan điểm của đạo Phật là “Tứ chúng đồng tu”, đó là Tăng, Ni, Phật tử nam và Phật tử nữ đều cùng được tu và nếu ai có quyết tâm đều có thể thành tựu như Đức Phật.

Mong mọi phật tử cùng học tập con đường của Đức Phật từ Kênh " NHẶT LÁ BỒ ĐỀ"

https://goo.gl/PqZG0t

https://goo.gl/1vHZf0

Mainstream ideology of Buddhism is to teach people good direction, have the knowledge to build a better life in peace and happiness in the present. Buddhism does not recognize a supreme being that govern human life, not blessed punishes anyone that in life everyone must obey the law's - Fruit, do good deeds, they shall enjoy being and doing evil must be retributive. Buddhism was a religion represents progress when there is no distinction of caste attitude. Buddha once said: "There is no caste in blood red along the same, no class in the salty tears". Also, Buddhism also expressed solidarity and non-discrimination between practitioners and followers, Buddhism is the view of the "Four we initiates", that is monks and nuns, Buddhists and Buddhist men and women all together is religious and if anyone has determined can be accomplished as the Buddha.

May all the learning Buddhist Buddha's path from Channel "especially Bodhi"

https://goo.gl/PqZG0t

https://goo.gl/1vHZf0

Become a patron to

9
Unlock 9 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message