The Disc Golf Guy - Vlog #130 - USDGC Day 2 - Innova's Ken Climo & Ricky Wysocki