The Disc Golf Guy - Vlog #217 - Skins - JohnE McCray, Max Nichols, Don Smith, Garrett Gurthie