Paid for by patrons
DK 4.z Feminism+Socialism=Sexism=SANT!
Vad tycker du att man ska göra?

– Jag har i mitt nuvarande uppdrag tittat på försök med genuspedagoger i förskolan. Det kan handla om att  erbjuda alternativ och inte klumpa ihop pojkar och flickor. Vad har vi för förväntningar? Ska flickor vara tysta och lugna och pojkar stökiga och ta plats? Om man förmår se individer i stället för bara pojkar och flickor så finns det möjlighet att se förbi det där. Det finns förskolor där man har personal som jobbar bra med detta. Men ofta händer något när eleverna kommer till fyran. Då blir det väldigt tydligt att pojkar och flickor delas upp i olika roller. Jag tycker att skolvärlden måste fundera på vad vi förväntar oss av flickor och pojkar och om de kommer att bete sig som vi förväntar oss, säger Ulrika Lorentzi.

Hon flaggar även för det som hon menar är en alldeles för stor fokusering på kunskap i skolan:Ida Östensson är från en organisation som heter MAKE EQUAL (http://makeequal.se/kontakt/) . 

 Frida Olssons studie vid juristlinjen på Lunds universitet: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4230849&fileOId=4275633

http://www.dagensjuridik.se/2014/02/36-procent-av-atalen-valdtakt-leder-till-friande-dom

Ändå fortsatte Ida Östensson och FATTA att försvara bilden. Som små barn. http://fatta.nu/fatta-kommenterar-statistikmiss/

Det kanske pinsammaste av allt är att hela idén till deras kampanj är snodd från en amerikansk aktivist på yttersta vänsterkanten som också blev debunkad av tidningen SLATE.

SLATE: http://www.slate.com/blogs/xx_factor/2013/01/08/the_enliven_project_s_false_rape_accusations_infographic_great_intentions.html

Ida Östensson 

”Vi som jobbar med det här varje dag ser ju hur allt hänger ihop i en tydlig våldspyramid. Men jag ska inte bli för akademisk.” 

1.31 minuter in 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcv2OCYe60w

11.06 ”Det finns en bild helt enkelt på en pyramid där mord är längst upp och sexistiska skämt är längst ner!” 

http://www.svtplay.se/video/12784316/opinion-live/opinion-live-sasong-2-16-mar-22-00?start=auto&tab=senaste

Redan i mars 1968 sa Michel Foucault att ”en politisk tanke kan vara politiskt korrekt bara om den är vetenskapligt förankrad”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_correctness

Lönegapet.

Cambridge dictionary definierar det som skillnaden på mäns och kvinnors lön för att utföra samma jobb (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-pay-gap ). Det är diskriminering – inget snack om den saken. Wikipedias beskrivning (https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_pay_gap ).

The gender pay gap is the average difference between a man's and a woman's aggregate wages or salaries. This gap is the gap that is left when all other factors are adjusted for. For example, it is expected that someone who takes time off (eg. maternity leave) will not make as much as someone who did not take time off from work. Factors like this contribute to lower yearly earnings for women, but when all external factors have been adjusted for, there still exists a gender pay gap in many situations. 

SCB

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jamstalldhet/jamstalldhetsstatistik/pong/statistiknyhet/pa-tal-om-kvinnor-och-man-2016/

Kvinnor har lägre lön, inkomst och pension än män

Statistiknyhet från SCB 2016-07-04 9.30 

Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 procent av mäns lön.” 

Och sen säger dem:

”Med hjälp av en statistisk metod, standardvägning, går det att ta hänsyn till faktorer som att kvinnor och män väljer olika yrken, har olika utbildning med mera och få fram skillnader som inte går att förklara med hjälp av statistiken. Då blir löneskillnaderna mindre, och kvinnor har då 94 procent av mäns lön. Även här har skillnaden minskat med en procentenhet sedan 2014 års fickbok.”

Skälet till att män tjänar mer kanske är att de väljer yrken med högre risk? 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-dodsolyckor-i-arbetet-kon-tabeller-1955-2016.pdf

kvinnliga sophämtare:

http://www.expressen.se/kvallsposten/josefin-23-ar-en-av-fa-kvinnliga-sophamtare/

Enligt OECD har vi, det land som då ska ha världens mest jämställda skola, näst störst skillnad i betyg som uppmättes. Finland är etta, Vi är tvåa och sen kommer Norge och Island. Jag antar att du liksom jag noterar att det är just de länder som beskrivs som mest jämställda i hela världen. De som har genuspedagogik inskrivit i sina styrdokument för skolan som har störst skillnad mellan könen. Och Sverige är också det land där skillnaden ökar mest. Vid det här laget är svenska flickor lika bra som pojkarna i matematik. Och där är pojkarna fortfarande i genomsnitt bättre än tjejerna i alla andra länder OECD kollat. En annan sak som är intressant att notera är att Danmark avviker grovt. Det är ett av de länder där skillnaden i betyg mellan könen är minst. Också intressant att notera att de inte har genuspedagogik i skolan. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6109059

http://www.regeringen.se/49b71a/contentassets/6edeeb4cd4ff4ca9988984b68ecd25b4/flickor-och-pojkar-i-skolan---hur-jamstallt-ar-det-sou-200964


Rapport fem från Delegationen för jämställdhet i skolan av Inga Wernersson:

”Redan 1971 visade dock Allan Svensson i sin doktorsavhandling att flickor fick bättre betyg än pojkar relativt resultat på test och standardprov. Han fann också att skillnaderna varierar så att pojkar presterar bättre på numeriska och spatiala uppgifter och flickor på verbala. Den förändring som hänt under en generation – 30-årsperioden 1970 till 2000 – är främst att flickor presterar bättre betyg än pojkar också i matematik och naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt visade dock resultaten från PISA-undersökningen, som gäller 15-åringar, 2003 att pojkarna i detta sammanhang fortfarande hade bättre resultat i matematik, medan det inte fanns några skillnader i naturvetenskap. Flickorna presterade bättre i läsning och problemlösning. Även om betygsbilden är tydlig i flickors favör så finns alltså i en del andra sammanhang tidigare mönster kvar.”

Äldre förklaringsmodeller som visar på inbyggda biologiska skillnader tas upp men ignoreras. 

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.203099!/Konsskillnader_skolprestationer.pdf

I Skolvärlden  2013  ”Tjejerna mot Killarna – Betygsskillnaderna består” – där avfärdas också biologiska förklaringar. Istället fokuserar man helt på ”normer och ideal”. http://skolvarlden.se/artiklar/tjejerna-mot-killarna-betygsskillnaderna-bestar

The Atlantic,  artikel som visar att könsseparerad undervisning, bland afro-amerikanska ungdomar i eftersatta områden, har visat sig höja pojkarnas läs-, skriv och talförmåga och att tjejer som går i flickskola får högre självförtroende och bättre resultat i matte och fysik?

https://www.theatlantic.com/education/archive/2013/10/the-bizarre-misguided-campaign-to-get-rid-of-single-sex-classrooms/280262/

I England har man funnit att tjejer som gått på flickskola i genomsnitt fick högre lön senare i livet. Ingen skillnad märktes på pojkar vad gällde senare löneutveckling men de blev bättre på engelska – alltså språk. Och tjejer som gått flickskola både värderade sina kunskaper i matematik och fysik högre och presterade bättre. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054985.2010.545194

I Svenska skolans värdegrund står det att: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”

I Västmanland har landstinget haft flera projekt med att motverka traditionella könsmönster: http://www.jamstalldskola.se/larande-ex-grundskola/studiemiljo.shtml

När jag går in på Jämställdskola.se ser jag tre teorier som hela experimentet bygger på tre feministiska teorier

1. Hirdmans teori om genuskontraktet som går ut på att vi män och kvinnor bara spelar roller som bygger genusordningen där kvinnor alltid är underordnade män

2. Hardings teori om genus som också går ut på att kön skapas i handling och inte i biologi och att kvinnor alltid är underordnade män, och det här med att kvinnor skulle vara underordnade män är också lite vetenskapligt sjukt. Det är ju mer så att kvinnor och män har olika biologisk funktion i arten men men jag ska inte bli för akademisk igen och så

3. Berit Ås teori om härskartekniker som används som en instruktionsmanual av kvinnliga pedagoger i svensk skola för att förtrycka pojkar.

”Det här handlar om kulturella och sociala faktorer och om vilka ideal som råder. Normen är att flickor ska har bra betyg och motsvarande norm för pojkar är att de inte behöver det. Med en viss överdrift. Det har utvecklats skilda ideal och dagens samhälle ser också annorlunda ut. Den här typen av mönster kunde också ses på den tiden när pojkar hade högre betyg än flickor i matematik och fysik. Då fanns det en förväntan att det var så och då blev det så. Det här är svårstyrda saker och svårlösta fenomen. Men man kan vara nyfiken på detta och inte genast vara så normativ. Det finns mycket usch och fy när det gäller sådana här normer. Har man grepp om hur det ser ut på den egna platsen och synliggör skillnaderna så kan man också börja diskutera normer och faktorer som styr”, säger Mats Björnsson som förr var ämnesråd på utbildningsdepartementet, eller som jag brukar kalla det – könsförrädare. Det här sa han 2013. Nästan tio år tidigare – 2005 – skrev han rapporten ”Kön och skolframgång: tolkningar och perspektiv” där han i sin slutsats konstaterar att Genuspedagogiken inte har hjälpt. Problemen har ju dessutom blivit värre. Betygsskillnaderna är större än någonsin. Mats Björnssons rekommendation är att vi bör ha mer fokus på genus i skolan. 

 Ända ner i förskolan börjar ADHD-diagnoseran växa explosionsartat från början av 2000-talet. http://forskolan.se/kraftig-okning-av-diagnoser/

Idag uppskattas att mellan 10 och 12 procent av svenska pojkar har diagnosen. Det ökar för unga kvinnor också som ligger på ungefär hälften av killarna. http://www.dn.se/sthlm/psykvard-bland-unga-okar-kraftigt/

Självmorden ökar också. https://www.thelocal.se/20140728/swedish-suicide-rates-hit-25-year-high

70 procent av alla som begår självmord är män. Det är den vanligaste dödsorsaken mellan 15-44 år: https://www.svd.se/mannens-sarbarhet-maste-uppmarksammas 

 Susan Faludi,  Stiffed, 1999. 

Nietzsche uttryckte saken så här i sin ”Mänskligt, alltför mänskligt!” redan på 1870-talet. Aforism 425 Kvinnornas ”Storm- och stressperiod”

”I de tre eller fyra civiliserade länderna i Europa är det möjligt; genom flera århundraden av utbildning, att göra av kvinnor vad vi vill, till och med män, inte sexuellt givetvis, men på alla andra sätt. Vid något tillfälle, under en sådan påverkan, kommer kvinnorna att ha förvärvat alla manliga dygder och styrkor, och givetvis också alla manliga svagheter och synder på köpet. Så långt, som jag sa, kan man komma med våld. Men hur ska vi överleva det mellanliggande stadiet som det för med sig, som i sig självt kan vara några århundraden, under vilka kvinnliga dårskaper och orättvisor, deras urgamla födslorätt, fortfarande utövar sitt herravälde över allt de lärt sig och åstadkommit? Detta kommer vara en tid då ilska kommer utgöra den verkliga manliga känslan, ilska över det faktum att alla konstformer och vetenskaper kommer bli invaderade och hämmade av chockerande amatörer: förvirrande pladder kommer tala filosofin till döds; politiken kommer att vara mer fantastisk och polariserad än någonsin; samhället kommer att vara i fullständig upplösning för att kvinnor, bevararna av de gamla sederna, kommer att ha blivit löjliga i sina egna ögon, och de kommer vara fast beslutna att stå utanför traditionerna på alla sätt. För om kvinnor hade sin största makt i seder och bruk, vart ska de inte sträcka sig för att uppnå ett sådant överflöd av makt igen, efter att de givit upp den traditionella?

På tal om kvinnor och män - http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gender-pay-gap

http://skolvarlden.se/artiklar/tjejerna-mot-killarna-betygsskillnaderna-bestar

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Sweden.pdf

https://vardagsrasismen.nu/2016/01/12/vi-lever-i-en-valdtaktskultur/

http://fatta.nu/

https://www.mucf.se/vi-har-fatt-bidrag?org=FATTA&projekt=&bidragsnamn=&bidragstyp=All&ort=&beviljatar=195


Tier Benefits
Recent Posts