Eat Yo' Broccoli Boi
Tenshi: But it's good for you...

Akuma: Get it away!

Tier Benefits
Recent Posts