ఎగ్ పచ్చడి తయారు చేయు విధానము
 
 బాయిల్డ్ ఎగ్ తో పచ్చడి తయారు చేయు విధానము