End of Terror
 
Amazon slaying Diablo. Fanart to Diablo2 game