Europa Universalis IV (EU4) Let's Play - Common Sense - #19 "Roubles Ransacked"