Frankenstein (1931) - 31 Days of Horror | JHF
Day 2 of my 31 Days of HORROR
Movie: Frankenstein (1931)
Director: James Whale
Buy: https://goo.gl/xoA6Zr