GI SPZNO
 
Hrvatski: _____________________________ English translation below Namjera inicijative je prikupljati stari papir i skupljena sredstva iskoristiti za pomaganje obiteljima s djecom s posebnim potrebama ili teškim bolestima. Stari papir skupljajte, sortirajte i spremite. Kad prikupite cca50kg, kontaktirajte nas u poruke za dogovor o preuzimanju. Zbog velikih troškova prijevoza neisplativo je skupljati po gradu male količine. Prijevoz obavljaju volonteri . Molimo Vas da prikupljate čisti novinski papir, letke, časopise, itd. Potrebno je sortirati po vrsti papira jer to podiže cijenu pri otkupu, a svaka kuna puno znači. Prikupljamo na području Zagreba i Velike gorice.(za sada) Recikliranjem pomažemo u očuvanju prirode i okoliša, smanjuje se količina otpada, a sredstva prikupljena pomažu kvalitetnijem životu onima kojima je to najpotrebnije. U poruke slobodno napišite ako znate tko treba pomoć, budite iskreni i detaljni. Hvala Vam. The intention of the initiative is to collect waste paper and use the funds raised to help families of children with disabilities or serious illnesses. Collect waste paper, sort it and save. After you have gathered about 50kg, please contact us in the messages to an agreement on the takeover. Due to the high cost of transportation is not feasible to collect a small amount of the city. Transportation is performed by volunteers. Please collect pure newspaper, pamphlets, magazines, and so on. It is necessary to sort by type of paper because it raises the price of the purchase, and every cent means a lot. We gather in Zagreb and Velika Gorica. (For now) The recycling help preserve nature and the environment, reduce the amount of waste, and the funds raised help the quality of life of those who need it most. Be free to write in messeges if you know who needs help, be honest and detailed. Thank You.