Hiro's Review on Arimitsu sensei vs Matsubara sensei