The Idiot Review 101: Sitting Eifie \ Espeon Plushie