Kaylan Plays - Evoland #7 - Bat's... Bat's everywhere....