King's Raid - PVE Team Test Showcase #1 (Jane + Viska + Mirianne + Kaulah)