కందనకాయ పచ్చడి తయారు చేయు విధానం (నాన్ వెజ్)
 
 యమ్మీ టేస్టీ "కందనకాయ పచ్చడి" తయారు చేయు విధానం