KOTD - Ness Lee vs Eddy I | #GvG2
#KOTD  #GanikVSGully2 - Ness Lee vs Eddy I

Hosted by: Bishop Brigante