Magic... Magia...
 
...for anything to happen!

...stawania sie Rzeczywistoscia!