อนาคต, พลัง, อดีต
 
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอดีต อนาคตยังอยู่ในอำนาจของคุณ