Nagisa no deka melon - Kurono Kurumu (Misato Fukuen)