Nichijou Character Song Single - Yukko no Suramappagi Dayo Jinsei Ha [Guitar]