Phim Lẽ Hài Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hòa & Ngô Mạnh Đạt (Đỗ Thánh)