Photo with one of the worlds greatest rhythmic exponents, Vikku Viniyakram