Pokemon!
 
Enjoy this short video, I have yet to fill the pokedex.