Pokemon Crystal Nuzlocke Part 27 - God Dammit Misty