Pokemon Crystal Nuzlocke Part 25 - Hey, Indigo Plat OH SHIT NO