Pokémon Emerald, All Shinys: Episode 42, "Glacia & Drake"