Pokémon Emerald, All Shinys: Episode 38, "Charon's Upgrade"