Pokemon X and Y Battles - #47 Multi MrAGeezie Spirit vs Tara Bryant