รวมปัญหาคาใจและใช้ reference อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

Become a patron to

150
Unlock 150 exclusive posts
Be part of the community
Listen anywhere
Connect via private message