Slayer Rodin Vortex Plasma Demonstration with slides.