ตารางเนื้อหา Patreon 2564


พฤษภาคม - เขียนข้ามขอบ (Writing For Mind Shifting) ชุด A
มิถุนายน - เขียนข้ามขอบ (Writing For Mind Shifting) ชุด B

การเขียนในหลักสูตรนี้คือการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาและการโปรแกรมจิต เพื่อจัดวิถีการคิดใหม่ให้ก้าวข้ามจากกรอบ หรือขอบของความกลัว ความเคยชิน และความเชื่อที่มีมา


กรกฏาคม - เขียนเยียวยา (Writing Therapy) ชุด A
สิงหาคม - เขียนเยียวยา (Writing Therapy) ชุด B

การเขียนในหลักสูตรนี้คือการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจ บำรุงความสุขและเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความเข้าใจกับพลังสร้างสรรค์ด้วยตนเอง


กันยายน - เด็กน้อยภายใน (Inner Child) ชุด A
ตุลาคม - เด็กน้อยภายใน (Inner Child) ชุด B

กิจกรรมการเขียนบันทึกเพื่อปลดปล่อยความเป็นเด็กและดูแลส่วนเล็กๆ ในจิตใจที่เป็นผลมาจากอดีตซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบัน เป็นเนื้อหาที่เน้นการรู้จักตนเองและการดูแลจิตใจคู่กัน


พฤศจิกายน - เขียนค้นตน (Self-Discovery Journal) ชุด A
ธันวาคม - เขียนค้นตน (Self-Discovery Journal) ชุด B

การเขียนในหลักสูตรนี้เป็นการเขียนบันทึกเพื่อการรู้จักตนเอง สะท้อนตัวตนและศักยภาพอันหลากหลาย บนพื้นฐานความรู้เรื่องจิตวิทยาตัวตน


ครูจะเลือกเดือนละ 7 หัวข้อ สำหรับสมาชิก "ผู้เริ่มต้นใหม่" และ 12 หัวข้อสำหรับสมาชิก "ลูกศิษย์ขอติดตาม" จากประมาณ 40 หัวข้อของหลักสูตรนั้นๆ

พร้อมใบความรู้และวิดีโอเนื้อหาเสริมฉบับเต็มสำหรับทุกสมาชิก

โดยลงวันที่ 1 ของแต่ละเดือน และปิดเนื้อหาเมื่อสิ้นเดือนแล้ว
ผู้เรียนสามารถสอบถาม แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้รับ หรือขอให้สอนเพิ่มเติมได้

รายละเอียดและเป้าหมายแต่ละหลักสูตร สามารถอ่านจากการอบรมที่เปิดรับสมัครได้ที่

www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/ 


---


บทความ แต่ละเดือนประกอบด้วย

คอลัมน์ ไกด์โลกจิต : พร้อมเกร็ดเสริมที่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป
คอลัมน์ บทภาวนา อนัตตา : พร้อมเบื้องหลังและคำอธิบายเสริมที่ไม่ได้เผยแพร่ทั่วไป

หมุนเวียนเดือนละคอลัมน์ โดยที่สมาชิกสามารถเสนอหัวข้อหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเพิ่มเติมจากที่ครูเขียนได้

พร้อมข้อคิดหรือบทความสั้นอื่นๆ ตามโอกาสและคำร้องขอของสมาชิก


กิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม  (สมาชิก "ลูกศิษย์ขอติดตาม" ขึ้นไป)

  • การสะกดจิตบำบัด / พัฒนาจิตใจ 1 เทปเสียงต่อเดือน
    เพื่อให้ฟังแล้วน้อมนำจิตระลึกตาม หรือปฏิบัติสมาธิตาม

เดือน พฤษภาคม : การสะกดจิตเพื่อความมั่นคงภายใน
เดือน มิถุนายน : การสะกดจิตเพื่อการนอนหลับ
เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป รอรับฟังความต้องการของสมาชิก

โดยการสะกดจิตนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ครูสอนในหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" (www.dhammaliterary.org/mindpower)By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 45 exclusive posts
33
Images
5
Writings
7
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 45 exclusive posts
33
Images
5
Writings
7
Videos