That was not a kneesocks
 coser: goshiunka
char: enma ai (jigoku shoujo)